Skip to main content

Sametinget i plenum har enats om en gemensam gruvpolitik

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 19:26 CEST

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi är ett samiskt ställningstagande hur naturresurser inom Sápmi ska hanteras. Det är även ett inspel till regeringen och länen i deras utvecklingsarbete och till de myndigheter  som på olika sätt beslutar i och bevakar frågor om miljö, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad, resursanvändning och tillståndshantering.

En gemensam viljeinriktning
Efter flera års arbete har Sametingets plenum enats tvärpolitiskt om en gemensam hållning när det gäller mineraler och gruvor i Sápmi.
- Som jag ser det har vi arbetat med att försöka att konkretisera och förtydliga de ursprungliga dokumentet  som behandlades under plenum i Umeå, som byggde på  de remissvar som inkommit. Vi har även lagt till Gàllok uttalandet  och Umeå deklarationen. Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi har stötts och blöts och är nu en gemensam viljeinriktning i arbete framåt och som kommer att stärka alla samer,  säger Marie Persson som suttit i arbetsgruppen för gruvpolicyn.  


Nej till all exploatering tills dess att Ilo 169 ratificeras
Det som framförallt tydliggjorts är varje sames enskilda rätt att säga nej till verksamheter som påverkar deras traditionella landområden, innan verksamheten påbörjas.

I  talarstolen  belyste Marie Persson att:
"Tills dess att ILO 169 och Nordisk konvention är ratificerad och implementerad i Sverige anser Sametinget att ytterligare mineralexploatering och prospektering av Sápmi  INTE ska ske."

samt att

"Sametinget ska ha rätt till veto, berörda samer ska ha rätt till veto, berörda samebyar ska ha rätt till veto. För ett ja till en exploatering måste alla vara överens, det måste råda konsensus för att exploatering ska ske måste alla sagt ja."

Rätt till naturresurser och skydd
Principförklaringen bygger i mångt och mycket på Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras. Skrivningarna i FN:s Urfolkdeklaration artikel 26 lyfts fram; alla naturresurser över och under jord inom samernas traditionella områden, tillhör samerna. I artikel 27 har urfolken rätt till skydd för sin kultur. Bestämmelsen är absolut och skyddar samernas utövande av sin kultur, tro och traditionella näringar, tillika de moderna sätt som de traditionella näringarna utövas på och de områden och naturresurser som utgör basen för denna näringsutövning.

Free, prior and informed consent
Principen om fritt och informerat samtycke (free, prior and informed consent) grundar sig i att urfolk har rätt att säga ja eller nej till verksamheter som påverkar deras traditionella landområden, innan verksamheten påbörjas. Det är en bärande princip i självbestämmanderätten.

Svensk lagstiftning måste förändras
Minerallagen är en exploateringslag, där intentionen med lagstiftningen är att öka kunskapen om mineraltillgångarna och att tillgodose behovet av mineraler. Samernas rättigheter och intressen tillgodoses inte med dagens lagstiftning. Lagstiftningen säkerställer inte samernas rätt till självbestämmande och samernas rätt till mark och vatten respekteras inte. Minerallagen måste förändras och anpassas till samernas folkrättsliga rättigheter. Motsvarande förändringar måste göras i anslutande lagstiftningar, såsom miljöbalken och plan- och bygglagen

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera