Skip to main content

Sametinget välkomnar förslag från Delegationen för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 15:18 CEST

Delegationen för mänskliga rättigheter lämnade den 19 oktober sitt slutbetänkande "Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter". Delegationen kommer med förslag på en rad områden. Syftet är ett hållbart skydd av de mänskliga rättigheterna i Sverige.
– Sametinget välkomnar förslagen om en ny struktur för rättsligt skydd för de mänskliga rättigheterna i Sverige, säger Sametingets styrelseordförande Ingrid Inga.

Lagregleringar och ansvar
Trots att EU:s stadga för grundläggande rättigheter blivit rättsligt bindande i Sverige och att Sveriges internationella åtaganden [1] om de mänskliga rättigheterna är bindande för det allmänna, är de sällan tydliga i lagstiftningen. I betänkandet föreslås en rad nya lagregleringar för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. Bestämmelser som hänvisar till mänskliga rättigheter bör till exempel föras in i förvaltningslagen och myndighetsförordningen. Delegationen föreslår också att ansvaret för att respektera Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna ska lyftas fram i bland annat myndighetsinstruktioner, flera lagar och andra författningar. Delegationen föreslår att en utredning ska ges i uppdrag att utreda lämpligheten av en inkorporering av fler konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt.

Värdegrund
Medvetenheten och vanan att använda konventionerna som vägledning inom svensk förvaltning och rättsskipning måste öka, menar delegationen. Det kan till exempel handla om att använda konventionerna och yttranden från konventionsorganen för att tolka nationell rätt på områden där Sverige återkommande fått ta emot synpunkter från dessa organ.
– Delegationens tydliggörande att de mänskliga rättigheterna ska utgöra en gemensam nationell och internationell värdegrund i det svenska samhället är särskilt angeläget med tanke på den återkommande kritik som Sverige fått från internationella organ, framhåller Sametingets styrelseordförande Ingrid Inga.

Nationell kommission med oberoende ställning
Delegationen föreslår också att Sverige ska inrätta en nationell kommission som, med utgångspunkt i internationella konventioner, ska främja de mänskliga rättigheterna i Sverige. Kommissionen föreslås vara en myndighet under riksdagen. Kommissionen föreslås bedriva sitt arbete i samverkan och kontakt med såväl offentliga verksamheter som aktörer inom det civila samhället, näringslivet samt med internationella organisationer. Den bör däremot inte pröva individuella klagomål, utan kunna göra sina egna prioriteringar om vad som ska undersökas och rapporteras.
– Det är mycket positivt att delegationen föreslår att även Sverige ska inrätta en nationell institution för att främja säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige, säger styrelseordförande Ingrid Inga. Det har ju 67 andra länder redan gjort.

Kunskapsutveckling
Vidare vill delegationen att satsningar ska göras på utbildning och kunskapsutveckling om de mänskliga rättigheterna, bland annat för offentliganställda, samt att ett mångvetenskapligt forskningsprogram om mänskliga rättigheter i Sverige ska inrättas.
- Det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter är mycket viktigt för bland annat integration, diskriminering och nationella minoriteter, säger Erik Ullenhag, minister med ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå, i en kommentar på regeringens hemsida.

Förslag som stämmer överens med Sametingets mening
- Som Sametingets ordförande finner jag att delegationens överväganden och förslag om mänskliga rättigheter väl överensstämmer med Sametingets mening att den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till. Konventionerna bör följas på såväl nationell som regional nivå, avslutar Ingrid Inga.

 

[1] inom ramen för EU, FN, Europarådet m.fl.

 

Kontakt
Ingrid Inga, styrelseordförande, mobil 070-773 77 62

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Jordbruksdepartementet. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Sametinget har en styrelse som leds av en heltidsarvoderad styrelseordförande. Plenum leds av presidiets ordförande (talman). Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av en kanslichef.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy