Skip to main content

Stort samiskt språkpris ”Gollegiella” utdelas för första gången i år

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 09:32 CEST

Pressmeddelande om "Gollegiella" språkpris : Preassadieđáhus ”Gollegiella” giellabálkkašupmi birra

Stort samiskt språkpris ”Gollegiella” utdelas för första gången i år
Stuorra sámi giellabálkkašupmi ”Gollegiella” juhkkojuvvo vuosttaš geardde dán jagi

Sameministrarna och sametingspresidenterna i Norge, Finland och Sverige har instiftat ett Nordiskt samiskt språkpris,”Gollegiella”, som betyder guldspråket. Priset är på 100 000 norska kronor och utdelas för första gången den 17 november 2004 i Stockholm.

Norgga, Suoma ja Ruoŧa sámeministarat ja sámediggepresideanttat leat ásahan Davviriikkaid sámi giellabálkkašumi ”Gollegiela”, mii ruoŧagillii mearkkaša ”guldspråket”. Bálkkašupmi lea 100000 Norgga ruvnnu ja geigejuvvo vuosttaš háve skábmamánu 17. b. 2004 Stockholmmas.

Syftet med språkpriset är att främja, utveckla och bevara de samiska språken i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det finns mellan 20-30000 personer som talar samiska. Det största samiska språket är nordsamiska, som talas i Norge, Sverige och Finland. I Sverige och Norge talas förutom nordsamiska även sydsamiska och lulesamiska, och i Finland även enaresamiska och skoltsamiska. I Ryssland talar de flesta samerna kildinsamiska, och väldigt få talar de övriga samiska språken.

Språkpriset kan tilldelas enskilda eller organisationer som har gjort en värdefull insats för att främja ett eller flera samiska språk.

Bedömningskommitté utser vinnare

En bedömningskommitté, som består av sju ledamöter, utser vinnare av språkpriset. Jordbruksdepartementet i Sverige har utsett Mikael Svonni till ledamot och kommunaldepartementet i Norge, Inger Marie Gaup Eira. Samiskt Parlamentariskt Råd har utsett Nora Marie Bransfjell, Norge, Lars-Anders Baer, Sverige,

Marja Sofia Aikio, Finland och Nina Afanasjeva från Ryssland.

Ordförande i kommittén, professor Mikael Svonni, Umeå, är nöjd med att ett pris av detta slag har instiftats till stöd för de samiska språken.

- Det här priset är viktigt för att stimulera samiskt språkarbete. Det borde också uppmuntra användningen av samiskan i samhället och det är just användningen av ett språk som ger det en framtid. Ett pris är i sig självt inte tillräckligt för att stödja språk som har en förhållandevis svag ställning i samhället, men uppmuntrar förhoppningsvis enskilda och grupper att arbeta med samisk språkutveckling. Det finns många goda krafter i Sápmi som arbetar med samiska språkfrågor, och en del av dem finns säkert med bland dem som har föreslagits få priset, säger Mikael Svonni.

Kommittén har förlängt tiden för att lämna in förslag till den 8 oktober.

Ytterligare information om språkpriset lämnas av ordförande Mikael Svonni, tel. 070-632 0309.

Ulbmil giellabálkkašumiin lea doarjut, ovddidit ja seailluhit sámegielaid Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas. Sullii 20-30000 sámástit. Stuorámus sámegiella lea davvisámegiella mii hállojuvvo Norggas, Ruoŧas ja Suomas. Ruoŧas ja Norggas ságastit earret davvisámegiela maiddái oarjelsámegiela ja julevsámegiela, ja Suomas anársámegiela ja nuortasámegiela ge. Ruoššas hállet eanaš sámit gielddasámegiela, eai ge nu gallis ságas eará sámegielaid.

Giellabálkkašumi galget juohkit ovttaskas olbmuide dahje organisašuvnnaide geat leat mávssolaš láhkai rahčan ovddidit ovtta dahje eanet sámegielaid.

Árvvoštallanlávdegoddi vállje oažžu(id)

Árvvoštallanlávdegoddi, mas leat čieža lahtu, vállje giellabálkkašumi oažžu(id). Ruoŧa Eanadoallodepartemeanta lea nammadan Mikael Svonni lahttun ja Norgga Gielda- ja guovlodepartemeanta lea fas nammadan Inger Marie Gaup Eira. Sámi Parlamentáralaš Ráđđi lea nammadan Nora Marie Bransfjell Norggas, Lars-Anders Baer Ruoŧas, Marja Sofia Aikio Suomas ja Nina Afanasjeva Ruoššas.

Lávdegotti ovdaolmmoš, professor Mikael Svonni, Ubmis, lea duhtavaš ahte dákkár bálkkašupmi lea ásahuvvon sámegielaid doarjjan.

- Dát bálkkašupmi lea dehálaš go áigu arvvosmahttit sámi giellabarggu. Dat maid galggašii movttiidahttit sámegiela geavaheami servodagas ja giela geavaheapmi han dat láhčá ge gillii boahtteáiggi. Bálkkašupmi iešalddis ii leat doarvái ceavzzihit giela mii lea jo oalle heajos dilis servodagas, muhto dat doaivumis movtiidahttá ovttaskas olbmuid ja joavkkuid bargat sámegielaid ovddidemiin. Sámis leat ollu buorit searat geat barget sámi giellagažaldagaiguin, ja muhtumat sis leat sihkkarit bálkkašumi evttohasaid gaskkas, dadjá Mikael Svonni.

Lávdegoddi lea maŋidan evttohanáigemeari golggotmánu 8. beaivái.

Eanet dieđuid giellabálkkašumi birra sáhtát oažžut ovdaolbmos Mikael Svonnis, telefovnnas +46 (0)70-6320309.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy