Skip to main content

Svenska kyrkan vill begrava samiska kvarlevor

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 08:54 CET

Svenska kyrkan vill enligt en ny utredning ”Samiska frågor i Svenska kyrkan” göra upp med sitt förflutna och arbeta för att stärka samernas roll i Svenska kyrkan. Ett förslag i utredningen gäller Sametingets begäran om att inrätta en icke-territoriell samisk församling. Utredaren Sören Ekström föreslår istället att ett representantskap för samiskt arbete i Svenska kyrkan inrättas med 35 samiska ledamöter. Ett annat förslag rör försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Utredaren föreslår att de samiska kvarlevor som återfinns på statliga museer och institutioner ska begravas och att en gravvård upprättas som ett minnesmärke. Sametingets styrelseordförande ser positivt på den saken.

Kyrkostyrelsen i Svenska Kyrkan tillsatte den 20 april 2005 en utredning under ledning av Sören Ekström, f.d. generalsekreterare i Svenska Kyrkan. Utredaren har nyligen kommit med sitt slutbetänkande. Utredningen innehåller för samiskt vidkommande några nya grepp. Sametinget har tidigare lämnat in en begäran till Svenska kyrkan om bildandet av en icke-territoriell samisk församling. Utredaren ställer sig positiv till initiativet, och ser behovet av en organisationsförändring så att den samiska verksamheten i Svenska kyrkan får en starkare ställning. Han föreslår dock av ekonomiska och praktiska skäl att ett representantskap för samiskt arbete i Svenska kyrkan istället bildas. Representantskapet skulle ha 35 samiska ledamöter, varav 14 utsedda av Sametinget. De viktigaste uppgifterna skulle vara att utgöra ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och ställningstaganden som rör det samiska folket. Även vissa formella uppgifter som yttranden över skrivelser och motioner till Kyrkomötet skulle ingå. Samiska rådet inom Svenska kyrkan får då rollen som ett beredande och verkställande organ för det samiska arbetet i Svenska kyrkan.

En utgångspunkt för utredningen har varit Svenska kyrkans fläckade historia i samband med kolonisationen och kristnandet av samerna. Länge har det funnits en ovilja att acceptera samiska uttryckssätt och traditioner i kyrkolivet. Idag finns en vilja till försoning och nytänkande. Ett sätt att aktivt och symboliskt bidra till att försoningsprocessen utvecklas är enligt utredaren att återfinna och samla ihop alla kroppsdelar av samer som förvaras på museer och andra statliga institutioner, och begrava dem i vederbörlig ordning. Kvarlevor som inte kan knytas till enskilda personer bör begravas i en gemensam grav som får karaktär av minnesmärke. En sådan åtgärd skulle ha en så stark reell och symbolisk kraft att den kan utveckla försoningsprocessen, anser utredaren Sören Ekström. Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer håller med:

– Det är oerhört viktigt att de samiska kvarlevorna återbördas till det samiska folket[1]. Både begravning och minnesmärke skulle ha stor principiell betydelse, menar han. Men det är viktigt att en sådan ceremoni planeras och utförs tillsammans med samer i respekt och samförstånd.För mer information, kontakta

Lars-Anders Baer, tel. 070-316 20 56[1] Sametingets kulturhandläggare har på styrelsens uppdrag nyligen gjort en sammanställning av samiska mänskliga kvarlevor i statens samlingar och magasin. Beslutet grundar sig på det regeringsuppdrag som den 2005-03-23 utgick till dessa myndigheter att inventera sina magasin och föremålssamlingar efter mänskliga kvarlevor från världens ursprungsbefolkningar.Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

Marie Enoksson

Informatör

SÁMEDIGGI / SAMETINGET

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 GIRON / KIRUNA

Tel 0980-780 42

Fax 0980-780 31

Mobil 070-310 09 94

www.sametinget.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.