Skip to main content

Fortsatt produktion av grön el i Gästrike-Hammarby

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 18:11 CET

Mark- och miljödomstolen har gått på Sandviken Energis linje när ett nytt miljötillstånd har lämnats för Gästrike-Hammarby vattenkraftstation. Nu kan produktionen av grön el fortsätta samtidigt som vattenmiljön förbättras.

Mark- och miljödomstolen har gått på Sandviken Energis linje när ett nytt miljötillstånd har lämnats för Gästrike-Hammarby vattenkraftstation. Nu kan produktionen av grön el fortsätta samtidigt som vattenmiljön förbättras.

- Tillståndet medför att vi inom fem år ska bygga en fiskväg vid kraftstationen. Att fisken kan vandra förbi kraftverket bidrar till en förbättrad ekologisk status för närliggande vattenområden samtidigt som kulturmiljön i Gästrike-Hammarby bibehålls, säger Göran Panth som är affärsområdeschef för Kraft & Värme på Sandviken Energi.

Mark och miljödomstolen har lämnat ett nytt tillstånd med skärpta krav enligt Miljöbalken för verksamheten vid Hammarby vattenkraftstation.Det nya tillståndet innebär bland annat att en fiskväg i form av ett omlöp förbi kraftverksdammen ska anläggas.

- Det här innebär att vi kan fortsätta producera grön el i vattenkraftverket i Gästrike-Hammarby samtidigt som möjligheten öppnas för till exempel ål och gös att vandra mellan Storsjön och Ottnaren. Dammen som utgör en viktig roll i den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Hammarby bibehålls också i sin ursprungliga nivå, säger Göran Panth.

Sandviken Energi kommer börja planera arbetet efter överklagandetiden. De har fem år på sig att färdigställa anläggningen.

- Själva byggandet av fiskvägen beräknas ta ungefär sex månader, men först måste vi lösa markupplåtelsen genom köp eller upplåtelse genom servitut, sedan behöver vi göra ytterligare tidskrävande markundersökningar, analyser och sanering innan själva byggande av fiskvägen kan komma igång. Det krävs även tid för en arkeologisk undersökning i området som är en gammal kulturmiljö, säger Göran Panth.
Så här ser processen framåt ut:

Domen, som kom den 3 november, ger Sandviken Energis dotterföretag Bångbro Kraft AB tillstånd att leda totalt 10 kubikmeter i sekunden till kraftverksturbinen. Dämningsnivåerna i dammen ska ligga mellan som högst 67,44 meter över havsytans referensvärde och som lägst ska nivån ligga 67,04 meter över referensvärdet. Vattenstånd under 67,24 meter måste anmälas till Länsstyrelsen.

Ett av villkoren för drifttillståndet är att det ska byggas en fiskväg i form av ett 180 meter långt omlöp runt dammen med ett flöde om minst 500 liter i sekunden. Omlöpet ska mynna ut nära kraftverkets utlopp. Fiskleden, som också kallas faunapassage, måste anläggas på mark utanför Bångbros kraftverksfastighet, ett arbete som kommer att genomföras efter avtal med fastighetsägaren och i samråd med tillsynsmyndigheten. Detaljplanen behöver också anpassas till den nya verksamheten. Arbetet med den nya detaljplanen behöver startas inom kort.

Vattenintaget till kraftverket ska förses med ett nytt intagsgaller med en största öppning mellan gallerstavarna på 15 millimeter. Framför intagsgallret ska flyktväg för fisk installeras för att leda nedströmsvandrande fisk genom en tub som mynnar i åfåran. Om framrinningen i ån är mindre, måste hela flödet ledas till omlöpet och ett kontrollprogram för flödet i fiskvägen ska upprättas i samverkan med Länsstyrelsen. En minimivattenföring på 20 liter i sekunden ska alltid gå i flyktvägen. Marken där fiskvägen ska gå runt kraftverksdammen är förorenad efter tidigare verksamheter. Vid markprovtagning under augusti 2015 fann man förekomst av arsenik, koppar, kvicksilver, bly och zink i halter som överskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för mindre känslig markanvändning, MKM, på det gamla industriområdet. Markundersökning, arkeologisk undersökning och sanering ska genomföras innan byggandet påbörjas.

De arbeten som anges som villkor för domen, ska vara genomförda inom fem år efter att domen vunnit laga kraft.


Historik: Vattenkraft i Gästrike-Hammarby sedan 500 år tillbaka

Kraftverket togs i drift i nuvarande form år 1939 och moderniserades senast 1986, men har vattenkraft har utvunnits på platsen i närmare 500 år.

Med en fallhöjd på 3,6 meter och med möjligt turbinflöde på 10 kubikmeter i sekunden ger kraftverket 1 miljon kilowattimmar per år. Verket är ett av Bångbro Krafts elva vattenkraftverk och är ett av de minsta.

En förstudie som gjordes 2013 visade att fisk vandrar upp mot dammen. Ett omlöp kommer att underlätta för fisken att komma förbi dammen.

Sandviken Energi-koncernens verksamhet består av produktion och distribution av el, fjärrvärme och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator. Sedan 2011 är vi delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

Det kommunala energibolaget Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.