New England Journal of Medicine publicerar positiva detaljerade resultat från ODYSSEY Outcomes-studien med Praluent® (alirokumab)

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 14:25 CET

 • Alirokumab minskar risken för allvarliga hjärt-kärlhändelser med 15 % (p<0.001)
 • Alirokumab associeras med minskad risk för dödsfall med 15 %(hazard ratio (HR) 0.85 och konfidensintervall 0.73 till 0.98) 1
 • Ytterligare analyser kommer att presenteras på American Heart Association Scientific Sessions 10-12 november 2018

New England Journal of Medicine publicerade på onsdagen den 7 november de detaljerade resultaten från ODYSSEY Outcomes-studien. ODYSSEY Outcomes inkluderade 18 924 patienter och ingår i ett omfattande studieprogram där alirokumab i kombination med andra lipidsänkande läkemedel studerats med avseende på effekt och säkerhet i olika patientgrupper med hög eller mycket hög risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser och död. Alirokumab är en PCSK9-hämmande antikropp som ges som injektion varannan vecka och som minskar LDL-kolesterol med 50-60%2. I ODYSSEY Outcomes studerades effekterna av alirokumab hos patienter med nyligen genomgånget akut koronart syndrom (huvudsakligen akut hjärtinfarkt) och kvarstående förhöjda LDL-kolesterolvärden trots maximal lipidsänkande behandling.

Studien utföll positivt och visade att alirokumab signifikant minskar risken för hjärt-kärlhändelser i den studerade patientgruppen. Det primära sammansatta effektmåttet (icke-fatal hjärtinfarkt, stroke, instabil kärlkramp och koronar hjärtdöd) drabbade 9,5% av patienterna i alirokumab -gruppen och 11,1% i placebo-gruppen. Antalet dödsfall var numerärt färre i alirokumab -gruppen och inträffade hos 3,5% av patienterna i alirokumab och hos 4,1% bland placebo-gruppen1.

Behandlingseffekterna var störst hos de patienter som hade de högsta utgångsnivåerna av LDL-kolesterol. Hos patienter med LDL-kolesterol över 2,6 mmol/l var den absoluta riskreduktionen för primärt effektmått 3,4 %.

Andelen biverkningar var jämförbara i behandlings- och kontrollgrupperna. Den enda biverkan som förekom oftare i behandlingsgruppen var lokala reaktioner vid injektionsstället.

”Resultaten från ODYSSEY Outcomes-studien visar övertygande att alirokumabutgör en effektiv och säker tilläggsbehandling till högriskpatienter efter hjärtinfarkt med dålig blodfettskontroll. I Sverige har dödligheten i hjärtinfarkt minskat under en följd av år men denna trend har brutits och dödligheten har varit oförändrad de senaste åren. Särskilt intressant är därför de hypotesgenererande resultaten att antalet dödsfall i behandlingsgruppen är färre, trots att uppföljningstiden är begränsad. Att effekterna är störst med avseende på det primära effektmåttet hos de patienter som har de högsta LDL-kolesterolvärdena är logiskt och stämmer väl med vad vi redan vet om effekterna av att sänka LDL-kolesterol”, säger Emil Hagström, kardiolog och forskare vid Uppsala kliniska forskningscentrum och huvudprövare för Odyssey Outcomes-studien i Norden och Baltikum. 

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

[1] Analyses for the death endpoints in the overall study fell outside of the statistical hierarchy; and in accordance with recently implemented NEJM policies, the hazard ratio (HR) and its confidence interval (CI) were published, but no P-values were reported.

[2] Praluent SPC september 2018

SASE.ALI.18.11.0326

Läs vidare »

Meddelande angående brist på influensavaccin

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 10:20 CET

Vi ser i år en kraftigt ökad efterfrågan på influensavaccin i jämförelse med tidigare år.

Beställningen av influensavaccin till Sverige baseras på estimat som görs redan i februari/mars, eftersom det tar sex månader att tillverka influensavaccinet. Även om det alltid beställs en reserv med extra doser utöver estimatet, är efterfrågan i år så mycket högre än beräknat att vaccindoserna nu håller på att ta slut.

Sanofi Pasteur har i år avtal med 15 av 21 landsting i Sverige med Vaxigrip Tetra. Totalt har Sanofi Pasteur beställt och levererat över 1 miljon doser influensavaccin till Sverige under årets influensasäsong.

Det är svårt att avgöra exakt hur många doser utöver dessa som skulle behövas för att möta den ökade efterfrågan. Efter avstämning med landstingen uppskattar vi att det rör sig om cirka 20-30 tusen doser.

Det samlade antal doser som estimerats av landstingen har levererats eller kommer att levereras under den kommande veckan. Efter dessa leveranser kommer dessvärre de vaccindoser som tillverkats inför årets influensasäsong att vara slut på lagret.

Det finns dock doser tillgängliga ute i vården. Bara under den senaste veckan har det levererats hundratusentals doser till vårdcentraler och andra vårdenheter runt om i landet. 

Om Sanofi

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi Pasteur är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med vacciner. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. ¨

Sanofi, Empowering life

Läs vidare »

Inför årets influensasäsong satsar sjukvården på ett influensavaccin som ger bredare skydd

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 10:02 CEST

Under förra influensasäsongen fick många ett influensavaccin som inte gav skydd mot just den influensastam som cirkulerade mest under vintern 2017/2018. I år satsar 19 av 21 regioner på ett vaccin som ger skydd mot alla influensastammar, för ett bredare skydd.

Influensa är en virusinfektion som beräknas drabba mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar varje år1. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon.2 Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro i samhället och överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper.3

De influensavaccin som använts de senaste 40 åren har innehållit skydd mot tre virusstammar. Det finns dock sedan 15 år fyra typer av influensavirusstammar som smittar under en influensasäsong. Vilka stammar som ingår i vaccinet avgörs av världshälsoorganisationen (WHO), som varje år försöker förutsäga vilka influensavirus som kommer att dominera smittspridningen.3

Förra säsongens influensa slog hårt och ovanligt många insjuknade, vissa trots vaccination. Ett skäl var att den virusstam som huvudsakligen smittade inte ingick i det influensavaccin som erbjöds av landstingen i Sverige. I år satsar dock 17 av 21 regioner på ett influensavaccin som skyddar mot alla fyra stammar och som därför ger ett bredare skydd under influensasäsongen.

– Det är mycket positivt att det i år i finns influensavaccin tillgängligt som skyddar mot alla fyra influensastammar. Influensavaccination är viktigt för att skydda såväl sig själv som andra i sin omgivning mot sjukdom. Jag hoppas att fler kommer vaccinera sig med vetskapen om att årets vaccin ger ett bredare skydd, säger Charlotta Zacharias, ansvarig läkare på Vaccin Direkt.

Fem tips när du vaccinerar dig mot säsongsinfluensa:4,5,6

 • Om du är i en riskgrupp – vaccinera dig!
 • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut
 • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd
 • Tänk på att välja ett vaccin med så brett skydd som möjligt
 • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

Influensavaccin är en effektiv åtgärd för att minska de skadliga effekterna av influensa, såsom försämring av underliggande sjukdomar, ökade antal dödsfall och den socioekonomiska bördan. En studie publicerad i april 2018 visade att influensavaccination, jämfört med de som inte vaccinerat sig, minskar risken för intensivvård på grund av influensa med 55%. För äldre över 65 år minskade influensavaccination risken att dö i influensa med 74%.7 Influensavaccin räddar även liv; inom EU beräknas med nuvarande vaccinationsnivå årligen 25 000-37 000 liv räddas.8

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi Pasteur är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med vacciner. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden.

Sanofi, Empowering life

Referenser

1.Läkemedelsverket: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/

2.Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/, åtkomst 2018-07-11

3.Läkemedelsverket, https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Behandlingsrekommendationerna/Behandlingsrekommendationer-A-O/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/, åtkomst 2018-07-11

4.Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

5.Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

6.Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

7.Nichois MK et al. Infl vaccine effectiveness to prevent influenza related hospitalizations and serious outcomes in Canadian adults. Vaccine 2018 Apr 12;36(16):2166-2175

8.Preaud E et al. Annual public health and economic benefits of seasonal influenza vaccination: a European estimate. BMC Public Health 2014; 14: 813.

SASE.VAXIQ.18.09.0278, oktober 2018

Under förra influensasäsongen fick många ett influensavaccin som inte gav skydd mot just den influensastam som cirkulerade mest under vintern 2017/2018. I år satsar 19 av 21 regioner på ett vaccin som ger skydd mot alla influensastammar, för ett bredare skydd.

Läs vidare »

AD-dagen 2018: Ny undersökning visar att den kroniska hudsjukdomen atopisk dermatit har en stor negativ inverkan på livskvaliteten och att patienter upplever bristande stöd från vården

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 10:38 CEST

Stockholm, 14 september 2018 – På den första årliga atopisk dermatit-dagen, presenterar Sanofi en svensk undersökning som visar att nästan hälften av de som lever med måttlig till svår atopisk dermatit är missnöjda med den vård de erhållit och att sjukdomen har en stor negativ inverkan på såväl vardagslivet som livskvaliteten.

Atopisk dermatit (även kallat atopiskt eksem) är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i form av kliande eksem på huden, som i svåra fall kan täcka stora delar av kroppen.

─ Många tror att atopisk dermatit bara är torr hud, men det stämmer inte. Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom, säger Petra Kjellman, hudläkare och specialist i dermatologi på Diagnostiskt Centrum Hud.

Sjukdomen är kronisk och går idag inte att bota, även om många kan uppleva symtomfria perioder. Det finns ett flertal behandlingsalternativ, även för personer med svår atopisk dermatit. Grunden i all behandling är att dagligen smörja huden med mjukgörande kräm.

─ I de fall där medicinska krämer inte riktigt hjälper brukar patienten få lägga till olika behandlingar, till exempel ljusbehandling eller olika sorters tablettbehandlingar, berättar Petra Kjellman. Det finns också nyare läkemedel, så kallade biologiska läkemedel, som påverkar de delar av immunförsvaret som är engagerade i just atopisk dermatit.

Stor inverkan på livskvaliteten

Två tredjedelar av de som deltog i undersökningen anger att sjukdomen har en betydande negativ effekt på livskvaliteten. Den ständiga klådan leder till sömnsvårigheter och andra symtom som torr och sprucken hud, rodnad, skorpbildning och vätskande eller blödande sår kan påverka den drabbades vardag i stor utsträckning. Eksemet kan även leda till psykosociala problem där många anger att de besväras av att andra tittar på dem på grund av utslagen, att de har försämrat självförtroende och svårighet med relationer och beröring.

Dåligt stöd från vården

I undersökningen uppgav nästan hälften av alla svarande att de var ganska eller mycket missnöjda med den vård de fått för sin atopiska dermatit. 60% angav att de inte fått någon hjälp av sjukvården att upprätta en behandlingsplan för egenvård, detta trots att ungefär en tredjedel upplever försämringsperioder upp till tre gånger per år. 64% uppgav att de vill ha mer stöd från sjukvården.

─ Personer som lider av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) utgör en utsatt patientgrupp då sjukdomen har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Många atopisk dermatit-patienter får idag inte det stöd de behöver från vården och AD-dagen är viktig för att uppmärksamma den här bortglömda patientgruppen, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 

Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros (MS). 

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar. 

Sanofi, Empowering life.

GZSE.DUP.18.06.0143, juli 2018

Stockholm, 14 september 2018 – På den första årliga atopisk dermatit-dagen, presenterar Sanofi en svensk undersökning som visar att nästan hälften av de som lever med måttlig till svår atopisk dermatit är missnöjda med den vård de erhållit och att sjukdomen har en stor negativ inverkan på såväl vardagslivet som livskvaliteten.

Läs vidare »

Resultat från BRIGHT-studien presenterades på ADA-kongressen: Första jämförande studien mellan de långverkande basinsulinerna Toujeo® och Tresiba hos patienter med typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 16:00 CEST

Resultat från BRIGHT-studien, den första direkt jämförande kliniska studien där Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) jämförs med insulin degludek (Tresiba), presenterades på den amerikanska diabeteskongressen ADA (American Diabetes Association 78th Scientific Sessions) i Orlando. Studien inkluderade 929 vuxna patienter med typ 2-diabetes som inte nått uppsatta målvärden med icke-insulinbaserad behandling1 där Sverige hade med två studiecentra, ett i Skövde och ett i Lund.

Studiens resultat mötte sitt primära mål, vilket var att avgöra huruvida effekt på blodsockernivån (HbA1c) vid behandling med Toujeo är densamma som vid behandling med insulin degludek. Resultatet visar att Toujeo ger en påtaglig HbA1c-sänkning (-16 mmol/mol) efter 24 veckors behandling dvs en liknande sänkning som Tresiba ger.

Det förelåg inga signifikanta skillnader avseende totala antalet hypoglykemier, däremot fanns tydliga trender, framför allt i titreringsfasen, till Toujeos fördel.2

”Detta är ett spännande studieresultat där data indikerar att Toujeo och Tresiba synes ge en likvärdig HbA1c sänkning med likvärdig hypoglykemiförekomst hos insulin-naiva individer med typ 2 diabetes”, säger Katarina Fagher, biträdande överläkare, PhD, Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus i Lund och en av de svenska prövarna i BRIGHT-studien.

"Vi är stolta och glada över att en sådan viktig studie utfallit positivt, och jag är särskilt glad över att Sverige, med sin historiskt starka forskningstradition, hade med två studiecentra i BRIGHT", säger Mattias Wieloch, Medicinsk Chef Hjärta- Kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Se globalt pressmeddelande för mer information.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life
Referenser

1 Cheng A, et al. Similar Glycemic Control and Less or Comparable Hypoglycemia with Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs Degludec 100 U/mL (IDeg-100) in Insulin-Naïve T2DM on Antihyperglycemic Drugs ± GLP-1 RAs: The BRIGHT Randomized Study. Presentation 301-OR, American Diabetes Association (ADA) 78th annual congress in Orlando, Florida, U.S., June 25, 2018

2 Bolli GB, et al. Lower Hypoglycemia Rates with Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) vs Insulin Degludec 100 U/mL (IDeg-100) in Insulin-Naïve Adults with T2DM on Oral Antihyperglycemic Therapy ± GLP-1 RA: The BRIGHT Randomized Study. Presentation 1032-P, American Diabetes Association (ADA) 78th annual congress in Orlando, Florida, U.S., June 23, 2018

SASE.TJO.18.06.0199 juni 2018

Läs vidare »

Positiva resultat för ny behandling av avancerad kutan skivepitelscancer presenteras på ASCO

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 14:15 CEST

Just nu pågår den årliga vetenskapliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, USA.

Under måndagen presenterade Sanofi och Regeneron positiva resultat av EMPOWER-CSCC-1-studien, där den nya PD1-hämmaren cemiplimab användes för behandling av avancerad kutan skivepitelscancer.

Kutan skivepitelscancer är den dödligaste icke-melanoma hudcancerformen och för patienter med metastaserad kutan skivepitelscancer saknas idag effektiva behandlingsalternativ.

De positiva studieresultaten publicerades i ett pressmeddelande igår.

I samband med presentationen publicerades även forskningsresultaten i New England Journal of Medicine.

Cemiplimab utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Om Sanofi

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

Referenser

Migden_Rischin et al_ PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. N Engl J Med 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1805131. DOI: 10.1056/NEJMoa1805131

SASE.SA.18.06.0184, juni 2018

Just nu pågår den årliga vetenskapliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, USA. Under måndagen presenterade Sanofi och Regeneron positiva resultat av EMPOWER-CSCC-1-studien, där den nya PD1-hämmaren cemiplimab användes för behandling av avancerad kutan skivepitelscancer.

Läs vidare »

Dupixent (dupilumab) ingår nu inom läkemedelsförmånen för behandling av svår atopisk dermatit

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:53 CEST

Dupixent® (dupilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 27 september 2017 för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige för patienter med svår atopisk dermatit.

Dupixent är den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit. Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av klåda, torr hud och eksemutslag, som i svåra fall kan täcka stora delar av kroppen.(1) Patienter med svår AD kan lida av intensiva och plågsamma symtom som har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten (2).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) konstaterar bland annat i sitt beslut att ”svår atopisk dermatit är en kronisk sjukdom som har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. Patienter vars sjukdom inte blir kontrollerad av dagens befintliga behandlingsalternativ har dessutom ett stort behov av nya behandlingsalternativ”. TLV konstaterar vidare att ”Dupilumab har visats ha en kliniskt relevant effekt både i monoterapi och i kombination med topikala kortikosteroider, även för en svårbehandlad grupp av patienter där ciklosporin inte har haft effekt, inte har varit lämplig eller inte har tolererats.”(3)

Dupixent subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. Beslutet gäller fr.o.m. 18 maj 2018.(4)

I studier har Dupixent visat signifikant lindring av symtomen för patienter med måttlig till svår atopiskt dermatit (5,6). Dupixent är en monoklonal antikropp som är riktad mot IL-4Rα receptorn och hämmar specifikt den underliggande typ-2 inflammationen i AD.

”Vi på Sanofi Genzyme är glada att Dupixent nu även ingår inom läkemedelsförmånen, vilket ger patienter med svår atopisk dermatit ett nytt behandlingsalternativ som kan förbättra deras livskvalitet”, säger Jon Tsai, medicinsk chef för Sanofi Genzyme i Sverige. Dupixent utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros (MS).

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

1. Läkemedelsverket, ”Behandling av atopiskt eksem – behandlingsrekommendation 2005”

2. Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118:226-232.

3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut för Dupixent, ärendenummer 3413/2017

4. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket , www.tlv.se, 2018-05-18

5. Simpson E. et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, NEJM 2016; 375: 2335-48.

6. Blauvelt A. et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.


GZSE.DUP.18.05.0109, maj 2018

Dupixent® (dupilumab) godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 27 september 2017 för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent omfattas nu även av högkostnadsskyddet i Sverige för patienter med svår atopisk dermatit.

Läs vidare »

Pollenallergi drabbar träning hårt: 4 av 10 pollenallergiker tränar mindre eller inte alls under pollensäsongen

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 10:10 CEST

I Sverige lider nästan en tredjedel (30%) av den vuxna befolkningen av pollenallergi och en ny undersökning från YouGov visar att allergin påverkar träningsvanor hos de drabbade i mycket hög grad. Det finns dock sätt att undgå problemet och träning under pollensäsongen kan möjliggöras genom anpassning av förutsättningarna, medicinering och koll på pollenprognoser.

Praluent (alirokumab) ingår även fortsatt i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 11:46 CET

Praluent (alirokumab), ett läkemedel som godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 23 september 2015 som tilläggsbehandling vid hyperkolesterolemi hos vuxna patienter, kommer även under 2018 att omfattas av högkostnadsskyddet. TLV har sedan tidigare beslutat att Praluent ska ingå i högkostnadsskyddet från 1 februari till 31 december 2017.

Praluent är den enda PCSK9-hämmaren för behandling av högt LDL-kolesterol som ger möjlighet till individuellt anpassad behandling, eftersom läkemedlet finns tillgängligt i två doser.

Högt LDL-kolesterol är den mest betydelsefulla riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) sammanfattning: ”Höga blodfetter (hyperlipidemi), däribland högt LDL-kolesterol i blodet, ökar risken för åderförfettning och är en känd riskfaktor för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom.”

TLV skriver i sitt beslut att de bifaller ansökan för subvention av Praluent med följande begränsning: ”Subventioneras endast som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre”.

”TLV:s beslut är mycket glädjande eftersom det innebär att utsatta patienter med mycket hög kardiovaskulär risk fortsatt kan erbjudas en värdefull kompletterande behandling inom ramen för högkostnadsskyddet”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Praluent.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Källor:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Praluent-fortsatter-att-inga-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning-tilloch-med-31-december-2018/ 15 dec 2017

SASE.ALI.17.12.0415 dec 2017

PCSK9-hämmaren som ger individanpassad behandling av högt LDL-kolesterol omfattas även 2018 av högkostnadsskyddet

Läs vidare »

Diabetesläkemedlet Toujeo® uppfyllde det primära utfallsmålet i den första direkt jämförande studien mot insulin degludek

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 17:12 CET

BRIGHT-studien, den första stora direkt jämförande kliniska studien där Toujeo jämfördes med insulin degludek, har nått det primära utfallsmålet. De fullständiga studieresultaten kommer att presenteras på vetenskapliga kongresser under 2018.

Det primära målet med studien var att avgöra huruvida effekt på blodsockernivån (HbA1c) vid behandling med Toujeo var densamma som vid behandling med insulin degludek. Studien inkluderade 929 vuxna patienter med typ 2-diabetes som inte nått uppsatta målvärden med icke-insulinbaserad behandling.1

"De nya långverkande insulinerna har redan visat fördelar vid blodsockersänkande behandling hos vuxna patienter med diabetes. Hypoglykemier är fortfarande en stor utmaning för effektiv blodsockerhantering vid diabetes. Vi hoppas att de här studieresultaten, som inte bara belyser likheter och skillnader i effekt, utan även avseende säkerhetsaspekter som hypoglykemier, kan komma att stödja vårdpersonal vid val av behandling", säger Mattias Wieloch, Medicinsk Chef Hjärta Kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).


Referenser

1 Sanofi, data on file: Insulin glargine 300 U/mL vs insulin degludec in insulin-naïve adults with T2DM: head-to-head trial design and rationale, NCT02738151, November 2017

SASE.TJO.17.12.0407

BRIGHT-studien, den första stora direkt jämförande kliniska studien där Toujeo jämfördes med insulin degludek, har nått det primära utfallsmålet. De fullständiga studieresultaten kommer att presenteras på vetenskapliga kongresser under 2018.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communications Officer
 • klyeardba.szmubpnkcshaphmmyfarso-kehamrxpfrberky@sxqanjrofgki.hgcormmzu

 • Presskontakt
 • Landschef Sanofi Sverige
 • anbjnatg-klcaiwijajg.gvproixnbnslaqyd@kusaacnoihfiak.cqzomrq

Om Sanofi

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Adress

 • Sanofi
 • Lindhagensgatan 120
 • 112 51 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida