This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Störst potential för småhusproduktion i Sverige just nu

SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter förhållandet mellan efterfrågan och utbudet av nyproducerade bostäder i Sverige, visar att potentialen att sälja småhus överlag just nu är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyresrätter. Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet och områdena i och omkring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län men också i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster.

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad som i stort är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan.

Indexet för fjärde kvartalet 2019 visar att det för Sverige som helhet var balans för samtliga tre stora bostadsformer småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter men att potentialen för att sälja småhus är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyreslägenheter. Skillnaden är särskilt markant i storstadsområdena där det byggts relativt sett väldigt många bostadsrätter och få småhus de senaste åren.

- Vårt index visar att potentialen för att tillverka småhus är betydligt bättre än för lägenheter just nu i Sverige. Trenden i indexet för småhus är också tydligt fallande mot lägre värden i väldigt många områden, vilket visar att potentialen dessutom är ökande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet, områdena kring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län samt i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment, samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta, säger Robert Boije.

- Preferensundersökningar visar att en betydligt större andel hushåll föredrar att bo i villa än vad byggandet återspeglar. Det är rimligen något som bör beaktas i planeringen av nya bostäder, säger Robert Boije.

Anm. Indexet tas fram i samarbete med analysföretaget Evidens. Bifogat finns indexet beräknat för alla de områden där tillräcklig prisstatistik finns och ett urval av diagram för olika områden. 

HMI för bostadsrätter, hyresrätter och villor i Sverige


HMI för bostadsrätter i kommuner i Stockholms län


HMI för villor i kommuner i Stockholms län


HMI för bostadsrätter i några kommuner i Skåne och Västra Götalands län


HMI för villor i några kommuner i Skåne och Västra Götalands län


HMI för bostadsrätter i några regionstäder


HMI för villor i några regionstäder
Ämnen

Taggar


SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 270 000 och 329 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är 630. SBAB vill bidra till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med fyra av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Som första bank i Sverige har SBAB därför bland annat slutit ett grönt kretslopp genom att låna ut pengar via så kallade gröna obligationer som därefter öronmärks för att enbart finansiera SBAB:s Gröna bolån. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Presskontakt

Relaterat material