Skip to main content

Så var 2009 för Mjärdevi Science Park

Press Release   •   Jan 18, 2010 11:43 CET

Mjärdevi Science Park har gjort sin årliga "inventering" av företagen i området och deras tankar inför framtiden.

- Vi märker att optimismen inför det närmaste året stark, säger Sten Gunnar Johansson som är VD för Mjärdevi Science Park. Många företag funderar på nyanställningar, vilket inte minst märks på det ökade flödet av lediga jobb till Mjärdevis hemsida www.mjardevi.se

Efter fyra år av stark tillväxt var 2009 ett år av ”konsolidering”. Vissa personalminskningar har genomförts, främst på konsult- och underleverantörssidan. Produkt- och tjänstebolagen har i många fall haft en fortsatt bra tillväxt.

- Eftersom Mjärdevis företag i stor utsträckning levererar sådant som innebär förbättringar och rationaliseringar av verksamheten blir produkterna extra intressanta under lågkonjunkturer, säger Sten Gunnar Johansson.

Konjunkturuppgången lät vänta på sig under hela 2009. Fortsatta kriser i den globala industrin (främst inom finanssektorn och fordonsrelaterad verksamhet) har medfört stora nedskärningar över hela världen.

IT-baserade Mjärdevi Science Park får därför anses ha klarat sig väldigt bra genom att minimera tappet till 150 personer. Antalet elever vid Mjärdevis olika gymnasieskolor har under perioden ökat med drygt 100 vilket gör att tappet inom företagen är ca 250 personer.

- Under 2010 räknar Mjärdeviföretagen med att nyanställa cirka 250 personer. Om detta realiseras hämtar vi in hela tappet direkt, säger Sten Gunnar Johansson. Planeringen beträffande personalrekrytering inför 2010 är nästan 50 procent högre än vad den var inför 2009.

Mjärdevis attraktionskraft är fortsatt stark. 27 företag har visserligen lämnat Mjärdevi under 2009 (nedläggningar, sammanslagningar och flytt) men samtidigt har hela 38 nya företag kommit till. Bland de tillkommande märks någon enstaka större etablering men de allra flesta är 1-2-personers företag där vi bedömer att flera har stor tillväxtpotential.

- Mjärdevis närhet till Linköpings universitet värdesätts högt eftersom det bidrar till goda relationer med både studenter, utbildning och forskning, säger Sten Gunnar Johansson. Företagen uppskattar också områdets starka varumärke, de upplever det som en konkurrensfördel att ha en adress i Mjärdevi. Dessutom tycker man om miljön i övrigt med alla lokaler, restauranger och både organiserade och spontana mötesplatser.

I Mjärdevi finns flera olika fastighetsägare och de har generellt upplevt ett något ökande intresse från potentiella hyresgäster. Det finns 190 000 kvadratmeter företagsyta i Mjärdevi och ungefär en tiondel står lediga för både mindre och större företagsetableringar.

Mjärdevi Science Park – utveckling 2009
siffrorna anger 2009-12-31 (2008-12-31)

  • Antal verksamma i området:  5950 (6100)
  • Varav heltidsstuderande 900 (800)
  • Förändring ”jobb” (rationaliseringar, konkurser) - 250 (+350)
  • Utvecklingsprognos 2010 + 250 (+175)
  • Antal företag som flyttat in: 38
  • Antal företag som flyttat ut: 27

Mer information: Sten Gunnar Johansson, VD Mjärdevi Science Park AB, 013-20 64 15

Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy