Tryggheten i samhället raseras av resursbristen inom psykiatrin

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 17:35 CET

Skjutningar och sprängningar har tyvärr blivit en del av Malmös vardag, och nu har ännu en ung kvinna fallit offer för våldet, denna gång då hon väntade på bussen i Malmö. En ensam gärningsman gick till brutal attack med en planka och kvinnan ådrog sig livshotande skador.

Uppgifter kring gärningsmannen säger att han så sent som förra året varit inlagd under psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård är noga reglerat i lag (1991:1128). Denna typ av vård ger man bara till patienter med allvarlig psykisk störning som inte frivilligt tar emot vård. Patienten kan även löpa stor risk att skada sig själv eller andra. Gärningsmannen har också enligt uppgifter i media en flerårig missbruksproblematik. Gärningsmannen har haft omfattande kontakt med den psykiatriska vården.

Enligt media togs gärningsmannen in på tvångsvård i oktober 2018 efter att ha hört röster och attackerat sina anhöriga. Till en början hölls gärningsmannen på en låst avdelning, efter ett tag flyttades han till en öppen avdelning varifrån han sedan rymde.

Vi har under lång tid mottagit flertalet larm om en bristfällig psykiatrisk vård, med resursbrist inom såväl öppen som slutenvård. Vi kan idag inte säga något om huruvida detta påverkat gärningsmannens illdåd denna lördagskväll, men problematiken behöver belysas.

När patientens tvångsvård är avslutad skall enligt lag en stödperson erbjudas patienten, och efter avslutad kontakt skall en kontaktperson via socialtjänsten erbjudas för att förebygga framtida allvarliga psykiatriska svackor. Man kan ställa sig frågan om denna process inletts och om inte, hade då detta kunnat förhindra denna allvarliga gärning?

Likaså bör problematiken kring missbruksvården belysas, och den problematik kring vård och behandling som till viss del är delad mellan kommuner och regioner.

Kommuner, liksom regioner, går på knäna ekonomiskt. Folk dör i vårdköer. Ser vi nu en risk att folk skadas grovt i andra hand, på grund av att vården sviker?

För att bygga ett tryggt samhälle behöver vi i första hand arbeta preventivt och proaktivt. När vi behöver handla reaktivt är skadan redan skedd, och vårt viktiga samhällskontrakt brutet.

Tyvärr ser vi redan idag att samhällskontraktet är brutet, med det eskalerande våldet i samhället. Sverigedemokraterna vill på riktigt ta krafttag mot detta genom ett flertal åtgärder. Det preventiva arbetet bör påbörjas så tidigt som möjligt. Vi vill se större insatser redan i ungdomsåren för att fånga upp dels personer med psykisk ohälsa, dels unga som är på väg in på den kriminella banan. Ofta ligger också missbruk nära till hands. Både tillgänglighet och missbruk har under senare år ökat, vilket vi måste arbeta hårt för att stävja.

Forskning och kontinuerlig utveckling är avgörande faktorer för att den psykiatriska vården ska hålla hög kvalitet och generera positiva resultat. Goda exempel på detta är Psykiatrisk Akut Mobilitet (PAM) och Brukarstyrd inläggning (BI). För att möta ökade behov av psykiatrisk vård krävs ett kvalitetsorienterat fokus som möter aktuella behov genom resurseffektiva processer. Nya innovativa metoder och arbetssätt som resulterat i goda utfall bör därför, i högre utsträckning, implementeras i den ordinarie verksamheten och på sikt standardiseras inom svensk psykiatri.

Marlen Ottesen Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne

Johan Wifralius Regionråd För Sverigedemokraterna i Region Skåne 

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Läs vidare »

Glädjande besked om framtidens ortopedi i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 17:33 CET

Regionstyrelsen har idag fattat beslut om att godkänna inriktning och medelstilldelning för Hässleholms sjukhusområde i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2019-06-17, samt att beakta bygginvestering och utrustningsinvestering i kommande budgetar.

Sverigedemokraterna är väldigt positiva till utbyggnaden av Hässleholms sjukhus.

Ortopediverksamheten vid Hässleholms sjukhus är en av de största i Skandinavien, en elektiv verksamhet med fokus på höft – och knäledskirurgi. Sjukhuset har under många år arbetat med att förbättra flöden, patientnytta och kvalitet. Medelvårdstiden på 10 år har minskat från 6,3 dagar till ca 2,0 dagar. I genomsnitt görs dubbelt så många operationer per sal 2013 som 2003.Under en operationsdag utförs cirka 25 planerade operationer fördelat på 5 operationssalar. Det sker kontinuerlig utveckling och bedrivs utbildning av ortopeder med deltagande från hela världen. På Hässleholms sjukhus bedrivs också omfattande klinisk forskning med flertal stora studier inom ledplastik och handkirurgi.

Beslutet är ett viktigt steg på vägen framåt för Framtidens Ortopedi i Hässleholm – FORTH. När projektet står klart kommer man bland annat att ha en ny byggnad på totalt 23 000 kvm med 6 operationssalar, 28 undersöknings- och mottagningsrum, 8 vårdplatser och 30 postoperativa platser samt en servicecentral.

– Det är glädjande att regionen nu är redo och vi bara har att invänta kommunens detaljplan innan vi kan påbörja byggprocessen och höja kvaliteten på ortopedin i Hässleholm ytterligare några nivåer, säger Johan Wifralius, Regionråd för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Läs vidare »

Inbjudan till pressträff 14 november

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 09:30 CET

Inbjudan till pressträff 10 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 09:30 CEST

Avgift för språktolk behövs

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 22:10 CEST

Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle troligen fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

Språktolkning är också mycket kostsamt för våra vårdenheter. Redan idag tar Region Skåne ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgifter för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några legala hinder för att avgiftsbelägga rätten till tolk. Tolk nämns endast under ett ställe i hälso- och sjukvårdslagen, och då i avseende att landstingen ska erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. I Danmark har man sedan halvårsskiftet 2018 endast kostnadsfri tolkning för de som varit bosatta i landet i mindre än tre år. Danmark har förvisso en lättare lagstiftning än Sverige, men även i Danmark har man rätt till tolk när det anses nödvändigt, trots det går det att ta ut avgifter där.

Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället i stort.

Sverigedemokraterna i Region Skåne kommer fortsätta arbeta för att egenavgift för språktolk ska kunna tas ut i Skåne, men det är även av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Läs vidare »

Richard Jomshof besökte Skåne

Nyheter   •   Sep 21, 2019 12:42 CEST

Tisdagen den 21 maj bjöd SD Skåne och SD Blekinge in sina respektive distriktsstyrelser och alla kommunföreningsordförande i distrikten till att träffa Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof och partiets administrativa riksombudsmannachef Lina Boy, för att informera om riksorganisationen.

Verksamhetsbesök hos Spelberoendes förening Malmö

Nyheter   •   Sep 21, 2019 12:37 CEST

Regionråd Marlen Ottesen och Johan Wifralius, samt ansvarig pol.sek Camilla Nordström var på angeläget verksamhetsbesök hos Spelberoendes förening Malmö.

Kommunal medfinansiering av bussverksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 23:24 CEST

Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten till kommuners medfinansiering för att försöka undvika nedskärning av bussverksamheten.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten till kommuners medfinansiering för att försöka undvika nedskärning av bussverksamheten.

Läs vidare »

Sverigedemokraterna vill ha svar om hot och våld vid biljettkontroller

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2019 22:34 CEST

Psykiskt stöd vid IVF ska vara standard

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 22:04 CEST

Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Cirka två tredjedelar av paren kan få barn efter utredning och behandling.

En av behandlingsformerna är In Vitro Fertilization förkortat IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

Att genomgå en IVF behandling är både psykiskt och fysiskt krävande för patienten. Under en IVF Behandling tillför man kroppen en hel del hormoner, samtidigt som oron över om behandlingen skall lyckas finns genom hela resan. Det är inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig, man ställs inför något som man inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden kan kännas osäker och det är svårt att planera.

När IVF-behandlingen påbörjas har uppskattningsvis cirka 19 % av kvinnorna medelsvåra till svåra depressiva symtom, och cirka 50 % hade symtom på lättare depression. Vid misslyckas behandling ökas siffrorna. Även andelen kvinnor med ångest är högre än hos genomsnittspopulationen.

Ändå upptäcks och behandlas inte en stor del av dessa kvinnor. En förklaring kan vara att man inte rapporterar sina symtom till IVF-teamet, för att man känner en rädsla att eventuell psykisk ohälsa kan göra att man inte får sin behandling.

Det är viktigt att sjukvården har ett helhetsgrepp om sina patienter. I dessa tider med ökad psykisk ohälsa behöver vi belysa och arbeta med problematiken på flera ställen. Med de påvisat högre siffrorna för psykisk ohälsa hos kvinnor i fertilitetsbehandling menar vi att det ska vara det skall vara standard att en kontakt för psykiskt stöd upprättas under pågående IVF behandling för att säkerställa patientens psykiska välbefinnande. Sverigedemokraterna kommer därför kämpa för att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVF-behandlingar som utförs i Region Skånes regi.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

03 Dec 09:30

Regionfullmäktige 3 december

2019-12-03, 09:30 - 19:30 CET
Kristianstad

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionråd
 • Hälso- och sjukvård
 • madkrlxtenvz.oauttipesasenax@sxhd.vjsebq
 • 0725-45 86 31

 • Presskontakt
 • Regionråd
 • Kollektivtrafiken och regionservice
 • jocchalgn.jzwigefrfealnhiulns@zusdxp.srseed
 • 070-855 35 93

Om Sverigedemokraterna Skåne

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Adress

 • Sverigedemokraterna Skåne
 • Box 50103
 • 20211 Malmö
 • Sverige