This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom vårdval inom BUP

Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom vårdval inom BUP

Vi sverigedemokrater är väl medvetna om den rådande tillgänglighetsproblematiken med köer inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi tror inte att ett vårdval är lösningen på tillgängligheten.

Vårdval inom en sådan verksamhet som Barn- och ungdomspsykiatri kräver stor samordning mellan flertalet olika aktörer och riskerar att försvåra samverkan och splittra organisationen. Det finns också en risk att jourlinjerna påverkas negativt.

-Utbildningsplatser för specialistläkare kan också komma att påverkas negativt, och slutligen leda till en kompetensbrist inom det psykiatriska området. Vi anser att det råder en stor osäkerhet kring hur utbildningsplatser för specialistläkare skall tillgodoses vid införandet av detta vårdval. Vi är oroliga för hur detta skall tillgodoses. Detta är en av flera faktorer som gör oss Sverigedemokareter mycket tveksamma till detta vårdval – Säger Niclas Nilsson, Regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna Region Skåne.

-Vi är också oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att få tillgång till detta i vårdvalet. I den verksamhet som finns nu är detta samarbete en naturlig del av vården. Patienter och deras föräldrar har ett behov av att få träffa samma behandlare över tid. Om vårdval införs skapas en kraftig rörlighet inom alla personalgrupper och minskar kontinuiteten för patienterna, -Säger Camilla Nordström, tillförordnad gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, för Sverigedemokraterna Region Skåne.

Region Skånes alliansstyre vill införa vårdval, utifrån tanken att det ska leda till ökad tillgänglighet. Vårdvalet innebär att dela upp verksamheten på flera privata aktörer och behålla en mindre del offentligt. Men vårdvalsutredningen visar på allvarliga risker. Vårdvalet innebär problem när det gäller jämlik vård, tillgänglighet, kvalitet, specialistutbildning för läkare och kontinuitet.

Att det råder ett tillgänglighetsproblem till neuropsykiatriska utredningar är väl känt. Väntetiderna var i slutet av 2018 cirka 26 månader för barn och 18 månader för vuxna.

-Vi Sverigedemokrater tar den bristande tillgängligheten på största allvar, med tanke på alla negativa aspekter av ett vårdval vill vi istället utreda möjligheten att specifikt upphandla utredningar inom de neuropsykiatriska området barn- och unga, där vi idag har väldigt lång väntetid för att se om detta är en framkomlig väg för att minska köerna, - Säger Camilla Nordström, tillförordnad gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, för Sverigedemokraterna Region Skåne

För Sverigedemokraterna i Region Skåne.

Niclas Nilsson, Regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna Region Skåne.

Camilla Nordström, tillförordnad gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt politisk sekreterare för Sverigedemokraterna Region Skåne

Ämnen

Taggar

Regioner


Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Presskontakt