Skip to main content

​Läs mer om Field device integration, FDI, som nu är svensk standard och angränsande standarder.

Blogginlägg   •   Feb 18, 2016 15:21 CET

FDI – den teknik som beskrivs i IEC 62769 – har tagits fram som svar på den stora utmaningen inom industriell processtyrning – att integrera och versionshantera fältenheter och delsystem från olika leverantörer.

Idag finns det huvudsakligen två tekniker för integrering av olika enheter, EDDL (IEC 61804) och FDT (IEC 62453). De representerar olika sätt att angripa frågan och överlappar delvis varandra. Olika systemleverantörer har tagit ställning för den ena eller andra tekniken, vilket orsakar problem och kostnader för utrustningsleverantörer och slutanvändare. 

Flera stora leverantörer av automationssystem har därför gått samman i projektet FDI, för att få EDDL och FDT att fungera ihop och för att förbättra livscykelhantering och interoperabilitet i de sammansatta systemen. FDI stöder dessutom användningen av den tjänsteorienterade arkitekturen i OPC-UA (IEC 62541).

SS-EN 62769, Integration av fältenheter (FDI), består av flera delar. Den övergripande beskrivningen finns i den första delen, SS-EN 62769-1. Ladda ner preview på de inledande avsnitten här.

EDDL (Electronic device descipton language) är ett språk för att beskriva hur fältenheterna uppträder. Det medger att systemen konfigurerar, kalibrerar, felsöker och hanterar en fältenhet utan någon föregående kännedom om denna. Med hjälp av EDDL beskrivs fältenhetens egenskaper och det är upp till systemet att bestämma hur dessa ska användas. EDDL är standardiserat i IEC 61804-3 och IEC 61804-4

FDT (Field device tool) standardiserar däremot gränssnittet mellan enhetens programvara och systemet och skiljer tydligt mellan dessa båda. Därmed ges ett oberoende av kommunikationsprotokollet. FDT beskrivs i de inledande delarna av IEC 62453 (SS-EN 62453-1 och -2). 

FDI, som kopplar samman EDDL och FDT, möjliggör en enhetlig teknik i hela systemet. För slutanvändaren, för fabriken eller processanläggningen, ger detta ökad interoperabilitet, minskade livscykelproblem och ett minskat beroende av en särskild IT-plattform. FDI beskrivs i den internationella standarden IEC 62769 som består av flera delar, vilka antagits som europeisk standard, EN, i CENELEC och nu fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.  

Grundläggande för FDI är begreppen paket, klient och server. FDI-paket (SS-EN 62769-4) samlar all information om enheterna och beskriver dem för systemleverantörerna. Paketen är systemoberoende. FDI-klienter (SS-EN 62769-2) tolkar innehållet i användargränssnitten (UID osv) och FDI-servern ger FDI-klienten tillgång till information om enheternas typ och förekomst (SS-EN 62769-3). Detta kan ske genom OPC-UA-tjänster. 

Genom att FDI också passar ihop med den plattformsoberoende standarden OPC-UA, IEC 62541 (SS-EN 62541), blir det enklare att utväxla information mellan automationssystemet och systemen för underhåll och för förvaltning av tillgångarna (asset management). OPC-UA betraktas av många som en utgångspunkt i arbetet mot det som ofta kallas ”Industri 4.0”. IT-säkerhet beskrivs inte i FDI-standarden utan hanteras med hjälp av IEC 62443. 

Industri 4.0 förknippas ofta med det som brukar kallas ”internet of things” – eller ”sakernas internet”. Som ett underlag för en bedömning av vilka standarder som kan behövas för detta i industrin, har IEC tagit fram en rapport – ”Internet of Things: Wireless Sensor Networks”.

Användningen av trådlösa givare i industrin och i olika delar av den tekniska infrastrukturen spelar en stor roll i rapporten. Rapporten kan laddas hem från IEC här eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se.

De företag, organisationer med flera i Sverige som är intresserade av att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för industriell processtyrning är med i SEK TK 65, som är spegelkommitté för IEC TC 65. Läs mer om den här. Bland standarderna från IEC TC 65 märks t ex SS-EN 62682 (IEC 62682) om larmsystem och larmhantering i industriella processer och SS-EN 62264 (IEC 62264) om integrering av processtyrning och affärssystem (MES). Mer information om standarderna får du genom att ladda ner standardernas preview, vilka finns fritt tillgängliga via SEK Shop.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy