Skip to main content

Sida kräver tillbaka pengar från miljöprojekt i Burkina Faso

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 13:34 CEST

Sida begär tillbaka omkring 1,9 miljoner kronor från Burkina Fasos miljöministerium. Sidas granskning av ett miljöprojekt i samarbete med ministeriet har visat att det saknas underlag och att redovisningen är bristfällig.

Det var vid en extra extern revision som man fann brister i bokföringen av det treåriga projektet ”Projet d’Appui à la Formulation du Programme Triennal de l’Environnement et du Cadre de Vie/PA-PTECV” (Stödprojekt till formulering av ett treårsprogram för miljö och livskvalitet).

Granskningen genomfördes efter att Sidas personal reagerat på brister i ministeriets egen revision. Utbetalningarna stoppades också i det skedet. Totalt uppgår stödet till omkring 16 miljoner kronor, varav 11 miljoner kronor har betalats ut. Den externa revisorn uppskattar att kostnader och utlägg inom projektet motsvarande 1,9 miljoner kronor saknar tillräckliga underlag.

Revisorn bedömer att det inte rör sig om en medveten förskingring, utan om en oprofessionell och bristfällig hantering av medlen. I dagsläget går det dock inte att helt utesluta att det kan röra sig om en medveten felanvändning av medlen. Sida kommer att göra de burkinska myndigheterna uppmärksamma på detta och följa upp frågan.

–  Att dessa missförhållanden har uppdagats är ett exempel på att Sida har fungerande revisionsrutiner. Kontrollsystemen ses kontinuerligt över och Sida arbetar för ytterligare förbättringar, säger Owe Andersson, Sidas chef för utvecklingssamarbetet i Burkina Faso.

I ett brev till ministeriet har Sida uttryckt en vilja att fortsätta stödja arbetet med att förbättra miljön i Burkina Faso. En förutsättning för fortsatt samarbete är dock att ministeriet tar fram en åtgärdsplan för att genomföra de rekommendationer som revisorn lämnat för att förstärka ministeriets styrning och kontroll.

Enligt miljöministeriet kan bristerna i bokföringen ha skett på grund av att projektet genomförts under tidspress och man åtar sig att följa och implementera revisorns rekommendationer. Ministeriet har utfäst att de kommer att betala tillbaka medel.

Miljöministeriet har i projektet uppnått det viktigaste målet, nämligen att formulera ett samlat nationellt program för hela miljöområdet, inklusive skogssektorn och allmänna miljöfrågor.

–  Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. De flesta människorna lever i ett oerhört skört beroende av en naturmiljö som hotas av ohållbara brukningsmetoder och klimatförändringar. Sida bör fortsätta att stärka dessa människors egen förmåga att ta sig ur fattigdomen – genom att se till att biståndspengarna hamnar där de gör mest nytta, säger Owe Andersson.

 För mer information och intervjuer, kontakta Sidas presstjänst via 08-698 55 55 eller press@sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se