Skip to main content

Värna värdefull växtlighet viktigt för framtiden

Nyhet   •   Feb 14, 2017 16:10 CET

Vitabäckshällorna är ett av Sjöbo kommuns områden med värdefull flora och fauna. Bil: Per Nyström

Många höga naturvärden i en variationsrik miljö. Så ser Sjöbo kommun ut. Efter inventering av flora och fauna är nu Natur i Sjöbo: Grönstruktur och naturvårdsprogram klart.

Uppdraget, som stadsbyggnadsförvaltningen fått via politiken, var att ta reda på vilka områden som har en flora och fauna värd att bevara. Var finns rödlistade arter? Finns det fler arter än sist vi inventerade? Finns det färre arter? Inventering gjordes under 2014 och resultatet finns sammanställt i grönstruktur och naturvårdsprogrammet.

Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg är nöjd med resultatet:
– Nu när områdena och arterna är utpekad, hoppas vi kunna väcka en instinkt om att värna dessa arter och miljöer.

13,9 % av kommunens yta värd att bevara
Naturen som inventerats är dels mark som ägs av Sjöbo kommun och dels privatägd mark. Inventeringen visade att större delen av områdena, ca 94 % av den totala inventerade arealen var mark som har särskilt höga naturvärden, alltså klass 1 av tre klasser. Totalt utgör de skyddsvärda områden 13,9 % av kommunens yta. Det motsvarar 6 840,9 hektar. Tittar man på antalet rödlistade arter så har Sjöbo kommun betydligt fler rödlistade arter (389 arter) än vid inventeringen år 2001 (274 arter), drygt 40 %. Jämför man antalet hotade arter så har de ökat från 116 till 156 arter.

Sjöbo kommun berörs dessutom av ett stort antal åtgärdsprogram för hotade arter och hotade livsmiljöer. Av de totalt 59 skånska åtgärdsprogrammen berör 23 Sjöbo kommun, vilket motsvarar 39 %.

– Med bakgrunden till detta är det därför mer än någonsin viktigt att kommunen förmedlar kunskap om de höga naturvärden som finns och arbetar för att öka förståelsen för bevarande och utvecklingsarbete, säger Eva Osterman Nielsen.

Gynnar arter genom skötsel
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet beskriver övergripande mål och satsningar för att bevara och utveckla naturmiljö- och grönstrukturvärden i Sjöbo kommun.

– Det finns arter som kan dö ut om inte markerna sköts så att arterna gynnas. Därför är det viktigt att veta var arterna finns och att förbättra deras livsbetingelser så att de finns kvar och helst ökar, säger hållbarhetsstrateg Eva Nielsen Osterman.

Programmet Natur i Sjöbo; Grönstruktur och naturvårdsprogram har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001, förutom på inventeringen av flora- och fauna som genomfördes under våren-sommaren 2014.

Programmet består av två delar. Del 1, Programdelen, beskriver övergripande mål och lagar som på olika sätt påverkar möjligheterna att säkerställa och förvalta grönstruktur i Sjöbo kommun. Här presenteras Sjöbo kommuns förutsättningar, tillsammans med satsningar som Sjöbo kommun ska genomföra för att uppnå målen. I Del 2, Områdesbeskrivningar, beskrivs de områden som bedöms särskilt värdefulla i Sjöbo kommun.

– Det finns många fina områden i kommunen. Inte minst våra 15 naturreservat vittnar om att Sjöbo kommun är en speciell kommun. Vi hade redan stor kunskap om dessa områden, och nu vet vi mer om små pärlor som till exempel ädellövskog vid Skäpperöd, Bredamossen i Everlöv och flera rikkärr för att nämna några.

Här finns hela Naturen i Sjöbo uppdelad i flera filer.

Fakta:
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet utgör kommunens program för bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun, utifrån hållbar utveckling, barnperspektivet, tillgänglighetsperspektivet, geologiska, kulturhistoriska, pedagogiska och vetenskapliga aspekter. Programmet beskriver och värderar grönstruktur- och naturförhållandena i kommunen samt anger riktlinjer för bevarande, utveckling och hållbart utnyttjande av gröna miljöer.