Skip to main content

Restaurering av Björkas gamla översilningsområden

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 13:02 CEST

Under vecka 37, onsdagen den 17 september, går startskottet för restaureringen av det gamla översilningssystemet vid Björka i Sjöbo kommun. Tidigare under våren har Mark- och miljösdomstolen gett sitt tillstånd till att dra igång projektet.

Fyra markägare; Övedskloster, Malmö stad, Göran Lewin och Curt Harrysson har sökt och fått tillstånd till översilningsprojektet. Övriga närmast berörda parter har inte haft några invändningar utan överenskommelser har kunnat göras. Projektet har initierats och genomförs av Kävlingeåns vattenråd med Sjöbo kommun som beställare. Uppdraget att projektera och genomföra projektet har Ekologgruppen i Landskrona fått.

Genom projektet ska bland annat den gamla bevattningskanalen restaureras och vatten ledas till delar av det tidigare översilningsområdet. Tretton nya småvatten eller dammar med grunda vattenspeglar samt blöta till fuktiga ängs- och betesmarker ska nyskapas eller utvidgas. Detta görs för att gynna olika groddjur där den hotade strandpaddan är en målart.

Syftet med åtgärderna är främst att återskapa en del av en kulturhistorisk intressant anläggning och att genom vattenvård bidra till bättre vattenkvalitet nedströms. Dessutom gynnas den biologiska mångfalden i området både på ängarna som i de nyskapade vattenmiljöerna.

Projektet kostar fem miljoner kronor och huvudparten finansieras med statliga medel via miljöstöden i Landsbygdsprogrammet.
Bild: Per Nyström


Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se