Skip to main content

Bokslutskommuniké, januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:12 CET

Januari-december 2006 jämfört med januari-december 2005

- Intäkterna uppgick till 125,6 (124,7) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 4 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 762 (5 000) Mkr. I byggverksamheten visar ett flertal enheter förbättrade rörelsemarginaler. De svenska, norska , polska, brittiska och latinamerikanska verksamheterna överträffade sina marginalmål och de båda amerikanska enheterna fortsatte att förbättra sina marginaler med starka resultat i det fjärde kvartalet.
- Inom Bostadsutveckling ökade rörelsemarginalen på alla de nordiska marknaderna och för verksamhetsgrenen som helhet uppgick marginalen till 12,6 (10,6) procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3 084 (4 430) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 300 (1 626) Mkr. Fastighetsförsäljningarna gjordes till priser i genomsnitt 25 procent över de marknadsvärden som åsattes vid årsskiftet 2005/2006.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 985 (5 120) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 3 655 (3 890) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 8,68 (9,27) kronor.
- Koncernen är nu i en nettoinvesteringsfas och för helåret uppgick nettoinvesteringarna till -1 146 (3 644) Mkr.
- Orderingången ökade med 16 procent och uppgick till 134,1 (115,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter var orderingången oförändrad.
- Orderstocken om 135,1 (127,9) miljarder kronor motsvarar 14 (13) månaders produktion.
- De marknadsvärderingar som gjorts vid årsskiftet visar på koncernövervärden om 2,0 miljarder kronor i Kommersiell utveckling och 3,7 miljarder i Infrastrukturutveckling.
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,75 (4,50) kronor per aktie samt en extrautdelning om 3,50 (2,00) kronor per aktie för verksamhetsåret 2006.


Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy