Skip to main content

Sexmånadersrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 12:06 CEST

Koncernen i sammandrag. Andra kvartalet 2003 jämfört med andra kvartalet 2002.

·Ny rapporteringsstruktur - separat redovisning för de fyra verksamhetsgrenarna; Byggrelaterade tjänster och services, Projektutveckling bostäder, Projektutveckling kommersiella lokaler och BOT

·Förbättrad finansiell ställning för Skanska-koncernen. Den räntebärande nettoskulden minskade med 3 944 Mkr från årsskiftet till -5 086 Mkr.

·Kassaflödet i den löpande verksamheten före betald skatt och finansiering ökade till 2 980 (692) Mkr.

·Minskning av sysselsatt kapital till 28 (35) miljarder kronor

·Orderingången minskade med 12 procent till 34,4 miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter låg orderingången på en oförändrad nivå. Orderstocken uppgick till 137,3 miljarder kronor och låg på en oförändrad nivå jämfört med årsskiftet. Justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 7 procent.

·Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 35 107 (39 175) Mkr. Justerat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 1 procent.

·Rörelseresultatet ökade till 1 647 (816) Mkr. Resultat av försäljning av färdigställda kommersiella projekt uppgick till 1 103 (19) Mkr. Projektreserveringar om 260 (0) Mkr belastade rörelseresultatet i USA Building.

·Resultatet efter finansiella poster ökade till 1 598 (280) Mkr.

·Nettoresultatet uppgick till 1 119 (139) Mkr och resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till 2,67 (0,33) kronor.

·Marknadsutsikterna är fortsatt svaga

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, vVD och finansdirektör Skanska AB
tel 08-753 88 00
Peter Wallin, direktör Investor Relations Skanska AB
tel 08-753 88 86
Peter Gimbe, presschef Skanska AB
tel 08-753 88 38, 070-543 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy