Skip to main content

Tremånadersrapport, januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:47 CEST

Januari-mars 2006 jämfört med januari- mars 2005
- Intäkterna uppgick till 26,8 (25,5) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 5 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 610 (1 043) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 606 (1 514) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 209 (480) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 668 (1 099) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 494 (813) Mkr vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till 1,18 (1,94) kronor.
- Räntebärande nettofordran uppgick till 10 668 (6 826) Mkr.
- Operativt kassaflöde före förändring i räntebärande fordringar och skulder uppgick till -589 (-464) Mkr.
- Orderingången uppgick till 27,4 (23,4) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 11 procent.

- Efter kvartalets utgång tecknades avtal om finansiering av sjukhusprojektet Barts and The London i Storbritannien.

- Till dags dato (27 april), har under det andra kvartalet fastighetsförsäljningar gjorts till ett värde av 750 Mkr med försäljningsvinster uppgående till 536 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, vVD och Finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, Informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38, 070-543 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com


Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera