Skip to main content

Aktieägarna i SkiStar AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:11 CET

Aktieägarna i SkiStar AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 december 2006 kl 14.00 på China Teatern, Berzelii Park, Stockholm. Kaffe serveras från kl 13.00.

Rätt att deltaga i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
• dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”), förda aktieboken tisdagen den 28 november 2006,
• dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast onsdagen den 29 november 2006 kl 12.00.


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast tisdagen den 28 november 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i årsstämman
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till SkiStar AB, Kerstin Liljebäck, 780 67 Sälen, via e-post: stamma@skistar.com , per telefax 0280-218 50 eller telefon 0280-880 85.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av ledamöter till valberedning
15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Stämmans avslutandeFörslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Erik Paulsson utses till ordförande vid bolagsstämman.

10. Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 4:50 kronor (3:00) per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 7 december 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPCs försorg tisdagen den 12 december 2006.

12, 13. Val av styrelse och ersättningar till styrelse och revisorer
Valberedningen i SkiStar AB (publ), bestående av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson, föreslår årsstämman omval av ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson,
Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle Larsson, Per-Uno Sandberg, Eva-Karin Dahl samt Mats Årjes, samtliga på ett år. Valberedningen föreslår omval av Erik Paulsson till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår vidare att styrelsens arvode ska uppgå till 730 TSEK (660), varav
155 TSEK (135) till styrelsens ordförande och 115 TSEK (105) vardera till ordinarie ledamöterna
Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle Larsson, Per-Uno Sandberg och Eva-Karin Dahl, samt att revisorernas arvode erläggs utifrån löpande räkning.

14. Val av ledamöter till valberedning
Aktieägare motsvarande 63 procent av totala andelen röster i bolaget föreslår följande ledamöter för tiden fram till nästa årsstämma, omval av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson samt att Erik Paulsson utses till ordförande.

15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen.
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är huvudsakligen följande:

Rörlig ersättning kan som mest uppgå till 40% av 12 ggr aktuell månadslön. Rörlig ersättning utgår utifrån bolagets prestationer avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 30% av lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen. Uppsägningstider från bolagets sida ska vara högst 24 månader och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under uppsägningstiden fram till den tidpunkt den uppsagde erhåller ny anställning.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier av aktieslaget B, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill tiden för nästa årsstämma avyttra bolagets egna aktier på Stockholmsbörsen, eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Återköp och avyttring av egna aktier kan endast avse aktier av serie B.


17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett flertal ändringar innebärande att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551). I huvudsak föreslås följande ändringar:

• Bestämmelsen om akties nominella värde utgår och ersätts med bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 stycken och högst 60.000.000 stycken.
• Bestämmelse införs om företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler.
• Avstämningsdagen för rätt att deltaga på bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
• Bestämmelse införs om att den som inte är upptagen i aktieboken skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.
• Avstämningsförbehållet anpassas till den nya lagens definition av avstämningsbolag.
• Termen ”ordinarie bolagsstämma” ersätts med ”årsstämma”.Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före årsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen, och på bolagets hemsida, www.skistar.com .
Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post-/e-postadress.Sälen den 6 november 2006

Styrelsen