Skip to main content

Nytt rådgivningsmaterial om blandskog

Nyhet   •   Mar 18, 2019 09:47 CET

Hur anläggs en blandskog? Det kan vi lära oss på Skogskunskap.se och i filmen ”Blandskog – en mångfald av valmöjligheter". Foto: Mats Hannerz, Silvinformation

En ny sektion i Skogskunskap behandlar skötsel av blandskog. Sektionen kompletteras med två nya filmer om blandskogsskötsel.

– Vi kan väldigt lite om skötsel av blandskog i Sverige. Vi behöver lära oss mer om det.

Det säger Johan Sonesson, forskare på Skogforsk, i filmen ”Blandskog – en mångfald av valmöjligheter”. Forskningen om blandskog är i sin linda i Sverige, medan vi har ägnat ett århundrade åt att undersöka hur rena tall-, gran- och lövbestånd påverkas av skogsskötseln.

Johan Sonesson är en av flera forskare, experter, skogsägare och entreprenörer som medverkar i filmen. I en annan film berättar forskare från SLU om vår vanligaste blandskog, den med gran och tall och varför det inte är självklart vilket av trädslagen som kommer att växa bäst. Båda filmerna är en del i ett rådgivningsmaterial som har tagits fram för Skogskunskap.se.

En blandskog kan definieras på många olika sätt. I statistiken betraktas ett bestånd som blandskog om inget trädslag dominerar till mer än 65 %. Med den definitionen finns ungefär 28 % blandskog i vårt land. För 100 år sedan var andelen betydligt högre. En ökad andel blandskog bidrar till variation i skogslandskapet och blandskogen anses sprida riskerna för skogsägaren när skogen drabbas av storm, torka, brand och skadegörare. Samtidigt innebär blandskogsskötsel en lite större utmaning, särskilt om skogsägaren vill bibehålla blandningen under hela omloppstiden. En skogsägare får också räkna med lite lägre virkesproduktion i blandskogen.

Den nya sektionen i Skogskunskap beskriver blandskogens för- och nackdelar samt hur blandskogar kan skötas under olika faser. En blandskog är dock inte en helt avgränsad egen skogstyp. Många av våra ”vanliga” skogar av tall, gran eller lövträd är ofta en blandskog under åtminstone en del av sin omloppstid. I ungskogsfasen finns ofta en stor inblandning av trädslag som föryngrar sig med frö, rotskott eller har levt kvar sedan tidigare. Hur denna skog utvecklas beror dels på röjningen, dels på trädslagens inbördes konkurrens. Vanligtvis minskar andelen blandskog när skogen nått gallringsålder. Ibland kan dock blandningen tillta med tiden, till exempel när gran etablerar sig i en uppvuxen tallskog. En blandskog kan alltså ses som ett temporärt fenomen.

Vill man behålla en trädslagsblandning under hela omloppstiden ställs lite större krav på vård av de enskilda träden. En björk behöver ett större utrymme för att inte konkurreras ut av granen, för att ta ett exempel. Svagt konkurrerande trädslag som riskerar att slås ut i röjningar och gallringar behöver finnas i större proportioner i unga år för att det fortfarande ska finnas en blandning i den mogna skogen.

Sektionen om blandskog och de två filmerna har tagits fram i samarbete med Skogsstyrelsen.

– Blandskog är en viktig komponent för att få till ett mer varierat skogsbruk. Vi kommer att ha stor nytta av filmerna och innehållet i Skogskunskap i vår rådgivning, säger Ulf Rydja på Skogsstyrelsen.

De två filmerna Blandskog – en mångfald av valmöjligheter och Tall, gran eller både och? har producerats av Heurgren Film i samarbete med Silvinformation. Projektledaren och manusförfattaren Mats Hannerz hoppas att filmerna ska inspirera fler att våga prova nya sätt att sköta skogen.

– Vi är tydliga i filmen med att blandskogen kräver lite mera arbete och att den kanske inte alltid ger den bästa ekonomin. Men samtidigt finns fördelar som att man sprider riskerna och gynnar variation och mångfald. Den skogsägare som är intresserad kan ju alltid prova i liten skala, säger han.

Om Skogskunskap

Skogskunskap (tidigare Kunskap Direkt) är en webbplats om skogsbruk och skogsskötsel. Målgruppen är skogsägare, men också skogliga rådgivare, och har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk, Skogsstyrelsen och LRF Skogsägarna. Målet med Skogskunskap är att ge skogsbrukare tillgång till den information han eller hon behöver direkt vid varje åtgärd – ”kunskap på stubben”. Informationen presenteras i en blandning av interaktiva räkneverktyg, filmer, övningar och text.

Läs mer: www.skogskunskap.se och www.skogskunskap.se/blandskog

Filmer om blandskog

Filmen ”Blandskog – en mångfald av valmöjligheter” går på 16 minuter igenom blandskogens möjligheter och utmaningar, och den visar exempel på anläggning och röjning av blandskog. I filmen deltar forskare från SLU och Skogforsk, experter från Skogsstyrelsen, en snickare, entreprenörer och skogsägare som valt att satsa på blandskog.

Filmen ”Tall, gran eller både och? En film om vår vanligaste blandskog” besöker forskningsytor där tall, gran och blandning mellan trädslagen jämförs sida vid sida. Filmen är knappt 7 minuter lång.

Båda filmerna är publika på Youtube och i Skogskunskap. De har producerats av Heurgren Film, som också ligger bakom många av de övriga drygt 50 instruktionsfilmerna i Skogskunskap.

Här hittar du filmerna: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/blandskog/filmer-om-blandskog/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.