Skip to main content

Flera beslut vid barn- och utbildningsnämndens möte

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 18:00 CEST

Idag har barn- och utbildningsnämnden haft möte. Bland annat beslutades om skolplacering för Rydselever, kartläggning och konsekvensbeskrivning av olika skolval i samband med avvecklingen av Varola skola samt att elever som fyllt 18 år och saknar uppehållstillstånd inte har rätt till gymnasieutbildning.

Rydskolans högstadieelever erbjuds placering på Eriksdalskolan

I december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att Rydskolans högstadium ska avvecklas från och med vårterminens slut 2020. Inga elever kommer att antas till läsåret 2019/2020. Det innebär att endast en årskurs elever behöver byta skola. Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att erbjuda dessa elever placering på Eriksdalskolan med start hösten 2020. Eriksdalskolan kan ta emot hela elevgruppen samlad och eleverna erbjuds även skolskjuts dit. Möjligheten finns för vårdnadshavare att önska annan skolplacering för sitt barn men då ansvarar vårdnadshavaren för resan till och från skolan. Nämnden beslutade även att ge sektorchefen i uppdrag att se över möjligheten för eleverna från Rydskolan att fullfölja sina nu valda profiler under sitt sista år på Eriksdalskolan.

Värsås skola ska stärkas inför framtiden

Barn- och utbildningsnämnden har en viljeinriktning att stärka Värsås skola inför framtiden. I december 2018 beslutade nämnden att Varola skola ska avvecklas från och med vårterminens slut 2019. Eleverna erbjöds plats på Svärtagårdsskolan eftersom hela elevgruppen kunde tas emot där. Frågan uppstod om inte Värsås skola skulle kunna ta emot de elever som istället önskade placering där. Sektor barn och utbildning fick 25 mars i uppdrag att ta fram en kartläggning och konsekvensbeskrivning av vårdnadshavares önskemål kring skolplacering. Frågan som ställdes till vårdnadshavare var: ”om ni erbjuds skolskjuts till Värsås skola, skulle ni då välja Värsås skola i första hand (även om skolskjutsen till Svärtagårdsskolan finns kvar)”. Resultatet av denna kartläggning redovisades vid nämndsmötet 29 april.

Sedan en tid pågår planering för köksombyggnad vid Värsås skola. Under det arbetet har två parallella förslag för ombyggnad tagits fram. Det förslag som visat sig mest fördelaktigt är att göra en tillbyggnad med nytt tillagningskök och ny matsal. Detta möjliggör omställning av den gamla matsalen till skollokal. Barn- och utbildningsnämnden utökar därför uppdraget till sektor barn och utbildning att även innefatta beredning av plats för elever från Varola skola på Värsås skola från och med hösten 2019. Detta inkluderar även rätten till skolskjuts eftersom Värsås blir mottagande skola för planeringsområdet. Utredningen ska redovisas vid ett extra nämndsmöte 17 maj.

Ingen skolgång för elever som fyllt 18 år och saknar uppehållstillstånd

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att inga asylsökande eller elever med tillfälligt uppehållstillstånd har rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola i Skövde kommun om de har fyllt 18 år dagen då utbildningen startar. De statsbidrag som fanns avsatta för Sveriges kommuner att ansöka om när det gäller dessa ungdomar förbrukades under januari 2019. Några nya statliga medel finns inte aviserade. Nämnden bedömer därför att det inte är rimligt att erbjuda dessa ungdomar skolgång.


Kontakt:
Anna Ljungberg (M)
Tillfällig ordförande i barn- och utbildningsnämnden
0705-30 04 19

Frågor hänvisas till ordinarie pressträff (30/4, kl 13.30) på grund av kvällens möte i kommunfullmäktige.

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.