Skip to main content

Information från bygglovsnämndens möte 19 juni

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 16:00 CEST

Bygglov för tillbyggnad vid Kulturhustorget

Bygglovsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av kulturhus - tillbyggnad av miljöhus och byggnad över utrymningstrappa på fastigheten Oden 3. Åtgärderna är möjliga trots att de innebär avvikelser från detaljplanen. Detta eftersom planens genomförandetid gått ut och att tillbyggnaderna tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.

De tillbyggnader som ansökan avser berör dels befintlig utrymningstrappa i nordvästra änden av torget samt det befintliga miljöhuset i torgets söderkant. Båda byggnaderna utformas med mörkt brun fasad med planteringar på flera sidor så att de blir diskreta tillägg i torgmiljön som samtidigt hjälper till att rama in torget. De bedöms uppfylla ett angeläget gemensamt behov då utrymningstrappan behöver skyddas från väder och vind och miljöhuset inte är stort nog för att vara funktionellt idag.

– Nu försvinner äntligen de soptunnor som dräller längs ett av stadens viktigaste stråk. Jag tror att denna förändring är efterlängtad av Skövdeborna. Åtgärden gör Kulturhustorget till en renare och mer välkomnande plats, säger Anders G Johansson (M), bygglovsnämndens ordförande.

Bygglov för nybyggnation av skolbyggnad i Trädgårdsstaden etapp 2

Bygglovsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skolbyggnad på fastigheten Spannen 2. Åtgärden avser nybyggnad av skolbyggnad (förskola) och lekförråd.

– Bygglovsnämnden gör den samlade bedömningen att lov kan beviljas, då avvikelserna bedöms som små och förenliga med detaljplanens syfte, menar Anders G Johansson (M), bygglovsnämndens ordförande.

Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad vid Våmb

Bygglovsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Stenullen 1. Fastigheten omfattas inte av detaljplan, men omfattas av de generella reglerna i plan- och bygglagen. Enligt översiktsplanen är tänkt område för byggnation avsedd för befintliga verksamhetsområden.

Bygglov för tillbyggnad på Volvos område

Bygglovsnämnden gör den samlade bedömningen att åtgärden stämmer överens med detaljplanen och att bygglov kan beviljas på fastigheten Penta 8. Åtgärden avser tillbyggnad av industribyggnad, med en bruttoarena på 16 700 m2, samt en skorsten. Skorstenens totalhöjd landar på strax under 240 meter.

Bygglov för tillbyggnad av idrottsbyggnad

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av idrottsbyggnad på fastigheten Skövde 4:140, vid Billingehov. Bygglovsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen i syfte att möjliggöra tillgängligheten till de lokaler som berörs.

– Nämnden ser fantastiska möjligheter med uppförandet av en ny idrottsarena intill Billingehov, säger Anders G Johansson (M), ordförande i bygglovsnämnden. Men det är angeläget att området betraktas och hanteras utifrån ett helhetsperspektiv och inkluderar samtliga befintliga idrotter och anläggningar. Det är min och nämndens förhoppning att vi med gemensamma ansträngningar skyndsamt ska hitta en bra lösning.

Kontaktperson
Anders G Johansson, bygglovsnämndens ordförande
0736-84 40 24
anders.g.johansson@politiker.skovde.se

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.