Skip to main content

Bokslut: Vi gick från underskott till överskott

Nyhet   •   Feb 23, 2016 10:31 CET

"Vi lyckades trots ett år med stora utmaningar."

Skurups kommuns preliminära bokslut för 2015 visar ett positivt resultat på 10 miljoner kr. Det är en förbättring med 6 miljoner kr jämfört med budgeten. Resultatet förklaras av att verksamheternas resultat generellt är bättre än budgeterat.

Det redovisade resultatet innebär också att vi klarat av att återställa 2012 års underskott, helt i enlighet med balanskravet.

- Jag är stolt över medarbetarna som lyckats trots ett år med stora utmaningar, säger Pierre Esbjörnsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi har dessutom fått kvittens på att ekonomistyrningen fungerat då budskapet varit att det ska finnas stor restriktivitet när det gäller våra kostnader.

Individ- och omsorgsförvaltningen och kommunövergripande stab är de förvaltningar som redovisar störst överskott jämfört med budgeten. Överskotten beror till stor del på lägre kostnader för försörjningsstödet och ett färre antal elever i gymnasieskolan än beräknat. Även minskad kostnad för kompletteringstrafiken, då Region Skåne övertagit kostnadsansvaret, bidrar till överskottet.

Alla förvaltningar, med undantag för skol- och utbildningsförvaltningen, redovisar överskott.