Skip to main content

Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 13:47 CEST

Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tallplantor. Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa, och med rätt kunskap och verktyg kan planteringen anpassas till både dagens och förändrade klimatförhållanden.

När klimatet förändras påverkar det tillväxtförutsättningarna för tallen. Forskare på SMHIs Rossby Centre har tillsammans med Skogforsk tagit fram ett stort antal klimatvariabler och analyserat dessa tillsammans med data från skogliga fältförsök, där man testat olika tallplantor på olika platser.

Temperatur viktig

Analyserna visar att temperatursumman är ett bra mått på tillväxtförutsättningarna för skog i Sverige. Vid ett medelhögt klimatförändringscenario ökar temperatursumman med 200-400 dygnsgrader till år 2050.

– Det skulle ungefär motsvara att Skånes klimat flyttas till Mälardalen, säger Lars Bärring, forskare på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Minskar risker och ökar produktion

Flera studier visar att det är viktigt att ta hänsyn till klimatförändringens effekter för skogen. Det finns stora möjligheter att minska risker för skador och sjukdomar, samtidigt som anpassning till ett förändrat klimat kan öka produktionen.

I studien tog forskarna fram 22 klimatvariabler som är viktiga för tallens tillväxt och överlevnad i nordiska förhållanden. Där finns bland annat medeltemperatur och nederbörd över olika delar av året, men också sammansatta variabler som temperatursumma, vegetationsperiod, torrperioder och kontinentalitetsindex.

Klimatdata för Sverige och Finland

Forskarna har använt nya rutnätsbaserade klimatdata med högsta möjliga upplösning för både Sverige (4x4 km) och Finland (10x10 km). För att anpassa dessa data till modeller som predikterar framtida klimatscenarier utvecklades ett antal justeringsmodeller som tillämpades på sex olika klimatmodeller i scenario A1B.

Därefter har nya förflyttningsrekommendationer utvecklats, baserade på dessa klimatvariabler och fältförsöksdata för både Sverige och Finland. Skogforsk lanserar nu en ny version av verktyget Plantval, med klimatanpassade användningsrekommendationer för tall i Sverige och svenska fröplantager.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA 

Medelhögt klimatförändringsscenario – SRES A1B

SRES A1B är ett medelhögt klimatförändringsscenario som är välanvänt inom skogliga analyser i bland annat Sverige. Det karaktäriseras av en måttlig befolkningstillväxt, snabb global utveckling mot mer effektiva teknologier samt balanserad användning av fossila bränslen och förnyelsebar energi. I A1B beräknas den globala medeltemperaturen öka med cirka 2.5°C år 2100, vilket innebär cirka 3.5°C för Sverige.

Temperatursumma

Temperatursumman används i skogliga sammanhang som ett mått på en ståndorts temperaturklimat. Den beräknas som den genomsnittliga summan under vegetationsperioden av antal dygn x dygnsmedeltemperatur varaktigt över +5°C. Som exempel kan milda områden i Skåne idag ha en temperatursumma på 1600 dygnsgrader medan kärva områden i Norrlands inland kan ha endast hälften. 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.