Skip to main content

Blir framtidens somrar som förra sommaren?

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 13:12 CEST

Stora delar av landet hade extremt väder förra sommaren. Temperaturen steg flera grader mer jämfört med normalt. En ny rapport från SMHI visar att sommaren 2018 i stort sett kan motsvara en genomsnittlig sommar kring nästa sekelskifte, med tanke på ett förändrat klimat.

Förra årets sommarmånader juni, juli och augusti dominerades av högtrycksväder och värmeböljor. Sammantaget blev medeltemperaturen två till tre grader varmare jämfört med normalt för Sverige. Juli var mer än fem grader varmare än normalt på flera platser. Även maj månad var mycket varm.

Den extrema sommaren fick stora konsekvenser, bland annat värmeböljor som orsakade hälsoproblem och kan ha bidragit till fler dödsfall än normalt. Torkan ledde till skogsbränder och störningar för lantbruk och djurhållning.

Liknande bild för framtiden

I SMHIs nya rapport jämförs sommaren 2018 med beräkningar för en genomsnittlig sommar i framtidens klimat kring kommande sekelskifte. Summeringen av den gångna sommaren ger en liknande bild som en del klimatscenarier för framtiden, vilka visar på en kraftig uppvärmning i hela landet.

- Sommarens extremvärme motsvarar vad som kan vara en medeltemperatur under en genomsnittlig sommar i slutet av seklet, säger Elin Sjökvist, klimatexpert vid SMHI.

- Samtidigt beror utvecklingen på hur väl vi lyckas begränsa växthusgasutsläppen. Sommaren 2018 är mycket lik ett scenario för slutet av seklet där världens totala utsläpp av växthusgaser har begränsats, det som brukar benämnas RCP 4.5.

Förra sommaren var mycket regnfattig. Det överensstämmer inte med en genomsnittlig sommar enligt framtidsscenarierna, vilka visar på ökad eller oförändrad nederbörd. Liknande perioder med torka kan ändå vara vanliga också i framtiden, främst på grund av att växtsäsongen blir längre samt att avdunstningen av vatten ökar med högre temperaturer.

Klimat studeras under lång tid

Vädret växlar naturligt. Förra årets extremvärme ger exempelvis ingen vägledning för hur den stundande sommaren kommer att bli som helhet. Men sett över längre tidsperioder väntas medeltemperaturen öka.

- Att vi befinner oss i en klimatförändring är tydligt, även om förra årets varma sommar i sig inte är ett bevis på förändringen. Sommaren ger däremot en upplevelse av hur en genomsnittlig sommar kan komma att se ut i framtiden, säger Elin Sjökvist.

Liksom i dagens klimat kommer vi även i ett framtida varmare klimat då och då att få svala somrar. Men det kommer också bli vanligare med varmare somrar. Utöver medeltemperaturen förväntas många typer av extrema vädersituationer öka i framtiden. Värmeböljor och skyfall är några exempel som kan inträffa oftare och bli mer intensiva. Scenarier visar också på att andra vädertyper blir mindre vanliga i Sverige, till exempel sträng kyla och snöfall.

Underlag för studien

I SMHIs nya rapport jämförs sommaren 2018 och framtidsscenarierna med temperaturobservationer under tidsperioden 1961-1990, vilket är en internationellt etablerad period för klimatstudier.

För studier av den framtida klimatutvecklingen används enligt internationell standard så kallade RCP-scenarier, vilka bygger på olika antaganden om mängden utsläpp växthusgaser och ändringar i andra klimatpåverkande faktorer. Scenarierna som används i denna studie, RCP 4.5 och RCP 8.5 motsvarar utsläpp som fortsätter att öka för att senare begränsas. Scenarierna visar ett medelvärde under en 30-årsperiod, år 2069 - 2098. 

SMHIs rapport "Sommaren 2018 - en glimt av framtiden?"

SMHIs klimatscenarier

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap,forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.