Skip to main content

Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2011 11:47 CET

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen i tredje världen har ofta en alltför snäv syn på projektdeltagarna och misslyckas därför i hög grad i sina föresatser. Deltagare i projekten är inte bara användare av naturresurserna, utan har även komplexa sociala och kulturella kopplingar som sträcker sig utanför byn och strikta kategoriseringar. Det menar Fred Saunders, som disputerat vid Södertörns högskola.

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen (”community conservation projects”) får stort stöd i många sammanhang, men misslyckas trots goda intentioner ofta i sina föresatser. Fred Saunders har i sitt avhandlingsarbete undersökt varför lokala bevarandeprojekt inte lyckas med att uppnå målen om ökad uthållighet, ökad demokrati och utvecklingsmöjligheter till fattiga människor i tredje världen. Han har funnit att de teorier som ligger till grund för bevarandeprojekt i lokalsamhällen ofta är alltför enkelspåriga.

Fred Saunders har undersökt två olika naturvårdsprojekt på Zanzibar. Dels ett större projekt som handlar att bevara en nationalpark och en speciell art av apor, dels ett projekt för att utveckla ett uthålligt bruk av mangroveträsk.

- Det finns en tendens till att man använder mycket retorik kring dessa projekt, och det ligger i många människors intresse att visa att de är lyckosamma, säger Fred Saunders.

Men ofta misslyckas de eftersom de är fastlåsta i uppgiften att reglera det direkta förhållandet mellan resurser och naturtillgångar och de som använder dem.  Fred Saunders har velat ta reda på vad lokalbefolkningen har för erfarenheter och mer i detalj förklara hur projekten praktiskt fungerar – ur deras perspektiv.

Han menar att deltagarna i dessa projekt bör betraktas inte bara som användare av naturresurserna. Det är en missuppfattning är att relationer inom lokalsamhället kan reduceras till hur människor använder lokala resurser. I verkligheten förhandlar människorna över en mängd sociala gränser som kön, familj, klass, arbete och politik – vilket också påverkar den potentiella förvaltningen och användningen av naturresurserna.

Fred Saunders disputerade den 4 november vid Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola.

Avhandling: The Politics of People: not just mangroves and monkeys. A study of the theory and practice of community-based management of natural resources in Zanzibar.

Kontakt, Fred Saunders: e-post: fred.saunders@sh.se , mobiltel: 072-007 11 58.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.