Skip to main content

Fortsatt låg arbetslöshet i Solna

Nyhet   •   Nov 21, 2011 17:34 CET

Arbetslösheten i Solna fortsätter att vara låg. Den 30 oktober var 1077 Solnabor mellan 16 – 64 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Solna, vilket motsvarar en öppen arbetslöshet på tre procent.

Utöver dessa deltog 576 personer, 1,6 procent, i program med aktivitetsstöd. Den totala arbetslösheten i förhållande till arbetskraften i Solna i september uppgick därmed till 4,6 procent. Det kan jämföras med Stockholms län där motsvarande siffra är 6,4 procent och i riket som helhet där den totala arbetslösheten är 8,2 procent.

- Vi ska vara glada över att vi har en låg arbetslöshet, men måste ständigt ha en beredskap för svängningar. Genom goda arbetsmarknadsinsatser och bra beredskap ska vi kunna hantera dessa tuffare tider, säger Pehr Granfalk, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

Ungdomsarbetslösheten sjönk något under oktober till 7,4 procent varav 138 ungdomar är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 83 ungdomar medverkar i olika program med aktivitetsstöd. Motsvarande siffra för Stockholms län var 10,2 procent och 18,7 procent för riket som helhet.

Den totala arbetslösheten bland utrikes födda i Solna uppgick till 9,5 procent i oktober. Siffran är anmärkningsvärd låg i jämförelse med Stockholms län och riket där motsvarande siffror är 15,4 respektive 20,4 procent.

Förändrad beräkningsmodell av andelen arbetslösa
Att procentsiffrorna ovan är högre än tidigare månader beror på att Arbetsförmedlingen har förändrat sitt sätt att beräkna andelen arbetslösa. Istället för att som hittills relatera till befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på den registerbaserade arbetskraften.

Det faktiska antalet arbetslösa påverkas däremot inte. Storleken på arbetslösheten blir mer rättvisande när man relaterar de arbetslösa till arbetskraften och inte till hela befolkningen. Genom att relatera till arbetskraften får man ett mått på arbetslösheten i procent som bättre stämmer överens med hur arbetslöshet mäts i den officiella statistiken både i Sverige och utomlands.