Skip to main content

Småföretagsbarometern hösten 2011 - Heder åt småföretagare, de bär stort samhällsansvar och väljer att inte säga upp personal då konjunkturen dämpas!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 13:33 CET

– Sysselsättningstillväxten hos länets småföretag har ökat, och ligger nu något högre än i riket som helhet säger Anna Stening, Företagarna. De skånska småföretagen är mer benägna att åter anställa, framförallt tjänsteföretagen, fortsätter Anna Stening, Företagarna.

Småföretagskonjunkturen i Skåne har dämpats sedan vårens mätning. Konjunkturindex ligger fortsatt en bit under riksgenomsnittet. Både industrin och tjänstesektorn ligger lägre än riket som helhet. Det visar en undersökning som Swedbank och Sparbankerna har gjort tillsammans med Företagarna.

Orderingången hos de tillfrågade företagen i Skåne visar fortsatt en svagare ökningstakt i länet jämfört med genomsnittet för övriga landet. Tillväxten i orderingången har dämpats något sedan vårens undersökning. Skåne rapporterar ett nettotal på 22 och riket i helhet på 36. Under den kommande tolvmånadersperioden tror tjänstesektorn på en förbättrad tillväxttakt i orderstocken, medan industrin tror på en fortsatt dämpning.

– Lönsamheten hos länets småföretag försämrades under krisen. Framför allt var industrin mycket hårt drabbad medan tjänsteföretagen lyckades hålla uppe vinstnivåerna något bättre. Även om det finns en viss dämpning nu, ser vi generellt en fortsatt god lönsamhet, säger Mikael Forsberg, Chef Företagsmarknad i Sparbanken 1826.

Det största tillväxthindret som Skånes småföretag upplever är en svag efterfrågan. 25 procent av företagen uppger detta som främsta hinder. Därefter följer höga arbetskostnader och bristen på lämplig arbetskraft. Ett annat oroande tecken vad gäller tillgången på arbetskraft är att 44 procent av samtliga småföretag i Skåne uppger att de tvingats tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft. 50 procent av industriföretagen och 30 procent av tjänsteföretagen uppger detta.

62 procent av företagen i Skåne påverkas negativt av den globala finanskrisen. Den viktigaste åtgärden för att mildra effekterna av krisen är att företagen senarelägger och minskar investeringar, följt av att de drar ned på antalet arbetstimmar per anställd.

– Småföretagare har ett stort samhällsansvar, de väljer att hitta andra lösningar och därmed slippa säga upp personal trots den dämpande konjunkturen, berättar Anna Stening, Företagarna.

Läs Småföretagsbarometern för Skåne län samt riksbarometern i sin helhet på sparbanken1826.se/barometern samt på www.foretagarna.se

För ytterligare information eller frågor, välkommen att kontakta:
Mikael Forsberg, chef Företagsmarknad & vVD i Sparbanken 1826, 0702-55 94 33,mikael.forsberg@sparbanken1825.se
Anna Stening Frost, Företagarna Region Syd, 0768-86 81 65, anna.stening@foretagarna.se

Om Småföretagarbarometern
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankerna och Företagarna. Undersökningen omfattar ca 4000 företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna har genomförts av TNS-Sifo.

Bifogade filer

PDF-dokument