Skip to main content

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Nyhet   •   Maj 15, 2014 11:05 CEST

Debatten avseende bostadsrättsföreningar synes ha en stark förmåga att leva vidare, vilket ska uppmuntras. Det finns frågor som fortfarande behöver redas ut och det kan vara så att vissa regelverk behöver ses över och ändras. Men en fråga borde vi kunna lämna bakom oss tack vare Bokföringsnämndens (BFNs) klargörande, nämligen frågan om progressiv avskrivning.

BFNs webbplats hittar man rubriken ”Avskrivningar i bostadsrättsföreningar” tre gånger på startsidan. Dessutom rör den första informationen samma fråga.

Läser man vad som står under dessa rubriker och tar till sig vilka justeringar BFN gjort är det alldeles uppenbart att progressiva avskrivningar enligt normgivningen ALDRIG varit tillåtet att göra på en byggnad i en bostadsrättsförening. Detta gäller med andra ord inte bara om K2 tillämpas utan även om tidigare normgivning tillämpas. Bland annat skrev BFN den 21/3 på sin webbplats följande:

”BFNs regelverk innebär att den avskrivningsmetod som tillämpas ska bäst återspegla hur en tillgång förbrukas. Varken tidigare eller nuvarande normgivning från BFN ger stöd för att progressiva avskrivningar är den metod som generellt bör tillämpas för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar.”

De bostadsrättsföreningar som tidigare har använt sig av progressiva avskrivningar utan motivering har helt enkelt gjort fel utifrån normeringen. Självklart kan det finnas teoretiska undantag där det är möjligt att motivera, men dessa är just ingenting annat än teoretiska då det gäller en byggnad i en BRF.

SRF har fått synpunkter på att vi, med anledning av BFNs klargörande, borde ändra i den information vi gått ut med till våra medlemmar tidigare. Det påtalas att BFNs klargörande enbart avser K2 och att det skulle vara fritt fram att tillämpa progressiva avskrivningar i årsredovisningar som inte upprättas enligt K2. Det är korrekt att BFN endast ändrat i K2-vägledningen. Att BFN inte gör något klargörande avseende det gamla regelverket har i första hand att göra med att BFN över huvud taget inte uppdaterar det regelverket. Det kan man läsa i den samlade information BFN lämnar på sin webbplats.

SRF la den 19 februari ut en rekommendation till våra medlemmar att tillämpas vid upprättande av årsredovisningar i bostadsrättsföreningar per 2013-12-31. Rekommendationen som citeras nedan gäller fortfarande.

”Medlemmar som biträder vid upprättande av en årsredovisning i en BRF för 2013 bör upplysa föreningen om att progressiv avskrivningsmetod med största sannolikhet inte är förenlig med ÅRL och god redovisningssed. Det är sedan styrelsens beslut hur årsredovisningen ska upprättas.”

BFNs klargörande innebär inte att denna rekommendation behöver ändras. Om BFNs klargörande påverkar åt något håll är det snarare att orden ”med största sannolikhet” kan strykas.

SRF anser att BFN på ett tydligt sätt har angett vad som är, och har varit, god redovisningssed i denna fråga.  SRF anser att det är viktigt att stå upp för och följa god redovisningssed. Vi är medvetna om att många har upprättat årsredovisningar med progressiva planer. Detta har varit fel och här måste det bli en ändring. Redovisningsregelverket K2 kan inte läggas till last för detta.  

Det viktiga nu är att debatten går vidare om vilka regler som en BRF ska omfattas av, hur en ändring av avskrivningsplaner påverkar avgifter, m.m. Men låt oss sluta gräva i vilka metoder som kan utgöra god redovisningssed avseende avskrivningar på en byggnad i en bostadsrättsförening enligt nu gällande lagar och normer. Progressiv avskrivningsmetod är inte, och har inte heller varit, en av dessa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera