Skip to main content

Business Excellence - För den som vill göra skillnad

Nyhet   •   Feb 26, 2013 10:08 CET

Många svenska företag arbetar idag med Lean. Trots detta misslyckas två av tre av dessa satsningar. Lean räcker helt enkelt inte till. Allt fler ledande företag talar istället om Business Excellence – att arbeta med organisationens såväl inre som yttre effektivitet.

Det som idag kallas för Business Excellence har gamla anor och är egentligen ett månggifte mellan kvalitetsrörelsens, arbetsmiljörörelsens och effektivitetsrörelsens viljor och strävan till ständig förbättring. Användningen av inspektion har förekommit under hela vår gemensamma historia med organiserad produktion. De äldsta moderna rötterna kan spåras tillbaka till 1920-talet när statistisk teori började tillämpas på produkter för kvalitetskontroll. Konceptet vidareutvecklades i Japan på 1940-talet under ledning av flera amerikanare och under 1980- och 1990-talen utökades fokus ytterligare från produktkvalitet till att röra alla kvalitetsfrågor inom en organisation (TQM, Total Quality Management). 

Medan TQM under en tid gick lite vilse, så utvecklade företagen andra behov och mål inom effektivitet och säkerhet. Men även där insåg man att det behövdes ytterligare injektioner än Lean för att lyfta företagen, deras produktion och produkter mot nya höjder. Det krävdes en helikoptersyn och med hjälp av existerande ledningssystem ett samlat grepp och agerande från ledningarnas sida.

Gemensam definition

Numera är Business Excellence samma sak som TQM, men den senare har kompletterats med en mer tydlig strategi. 

»Idag handlar det mer om processer och kvalitetsarbetet har blivit synonymt med Business Excellence«, säger Mats Deleryd, kvalitets-, säkerhets- och miljöchef på Volvo Construction Equipment och tillika ordförande i kvalitetsinstitutet SIQs Intressentråd, och får stöd av Jerry Karlsson, VD för SIQ:

»Vi talar mer om att utveckla arbetssätt i en organisation ur ett ledningsperspektiv. Business Excellence är ett arbete, som för att lyckas initieras och drivs av ledningen i en organisation. Det handlar om att skapa rätt värde och nytta för verksamhetens kunder på effektivast möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och partners samlade resurser och kompetenser.«

Inre och yttre effektivitet

Mats Deleryd talar gärna i sin definition av Business Excellence om företagens inre och yttre effektivitet. 

»Med yttre effektivitet menas företagets konkurrenskraft med avseende på hur väl det möter kundernas behov och erbjuder de varor och tjänster kunderna verkligen efterfrågar. Inre effektivitet, fokuserar på företagets inre processer och på att de är effektiva och resurssnåla. Lean som begrepp kan sägas handla om att förbättra företagets inre effektivitet. Du uppnår bara Business Excellence om du har både en inre och en yttre effektivitet. Du måste erbjuda varor och tjänster som är konkurrenskraftiga, men du måste också kunna leverera dem resurssnålt, annars minskar företagets vinst. De som är bäst på både inre och yttre effektivitet är de som vet att de finns till för sina kunder och vet vad kunderna vill ha. De är framtidens vinnare«, säger Mats Deleryd.

Lean räcker inte

Det finns många exempel på företag som har missat denna balans.

»Inre effektivitet i form av Lean är inte isolerat lösningen på alla problem. Det har inte hjälpt framstående företag som Toyota, som nyligen tvingades kalla tillbaka 16,6 miljoner bilar, eller Astra, som väsentligt måste minska forskningsresurserna i Södertälje då man inte lyckats få fram en ersättare för storsäljaren Losec trots gott om både tid och resurser. 

Ett annat exempel är Saab, som hade trogna kunder men också stora problem med att få fram rätt bilar i rätt tid trots att man i likhet med Astra vann Lean-priset. De lyckades inte få till en tillfredsställande balans mellan yttre och inre effektivitet«, säger Matti Tuikkanen, VD För SAMS (Swedish Asset Management Society) och fortsätter:

»Vi vet att två av tre satsningar på Lean i Sverige misslyckas och inte uppnår sina mål. Nästan alltid beror det på att arbetet inte är tillräckligt förankrat i den högsta ledningen eller så har man inte skapat tillräckligt med tid och resurser, utan lagt Lean-projektet ovanpå allt annat i en sedan tidigare slimmad organisation«, säger Matti Tuikkanen.

Viktigt att mäta

»Det finns en stor risk att företagen i sina Leanprocesser tittar alldeles för ensidigt på sina produktionsprocesser. Du kan ha en hur effektiv process som helst internt, men totalt fel produkter. Och det är något jag vill trycka särskilt på – se upp för att bara fokusera på intern effektivitet. Den är visserligen också viktig, men du måste samtidigt hålla koll på marknaden och produkterna«, säger Mats Deleryd. Matti Tuikkanen betonar även betydelsen av att mäta. Här slarvas det en hel del inom svensk industri: 

»Att mäta är viktigt, därför att det endast är det du mäter som du kan förbättra.Produktiviteten och engagemanget måste kontinuerligt mätas, utmanas och styrasi antal förbättringar per år. För detta krävs ett modigt ledarskap, som behärskar förändringsledning. Här har vi stora brister idag. Många företag inom processindustrin saknar elektroniska loggböcker.«

Det finns dock flera positiva exempel på företag, som är särskilt framstående inom Business Excellence. Några av dessa hittar ni i denna tidning.  

Hållbarhet ett viktigt begrepp

Mats Deleryd ser i det fortsatta utvecklingsarbetet av Business Excellence-begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhet som mycket starka och viktiga delar. En annan sådan utvecklingstrend är ökad samverkan mellan företag.

»Som vi ser det så utgör SSG och SAMS med sina respektive medlemsföretag och internationella kontakter, kompetenser och nätverk den gemensamma kraft som krävs för att företagen verkligen ska kunna göra skillnad. Tillsammans med SSG vill vi verka för att samla och utveckla kompetensen och forskningen kring Asset Management. Vi vill också verka för att påverka landets prestationskultur. Det är nödvändigt om vi ska hänga med i den globala konkurrensen«, säger Matti Tuikkanen. 

Jerry Karlsson, VD för SIQ, avslutar:

»Potentialen är mycket stor när det gäller Business Excellence. Att utveckla kvaliteten i en organisation är lösningen på många av samhällets problem. Genom att förbättra organisationernas arbetssätt skapar vi nöjdare kunder, vilket i sin tur ger en bredare bas för verksamheten. Vi får arbetstagare, som tycker att det är roligare att arbeta i en välutvecklad organisation. Vi skapar bättre resultat, kommersiella bolag stärker konkurrenskraften väsentligt och offentlig verksamhet får högre utdelning på varje skattekrona.« 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy