Skip to main content

Ledande forskning om SSG:s utveckling av tjänsteinnovationer

Nyhet   •   Okt 31, 2012 11:16 CET

Vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) i Karlstad pågår ett forskningsprojekt med utgångspunkt från SSG.

- Ambitionen med min forskning är att kartlägga viktiga faktorer och områden, som är centrala för utveckling av tjänsteinnovationer i industriella nätverk. Forskningsprojektet ska också följa utvecklingen från idé till kommersiell tjänst och öka kunskapen om värdeskapande för kunder, säger industridoktoranden Per Myhrén, som har inlett forskningsprojektet genom att studera hur tjänsteinnovationer växer fram i SSGs olika kommittéer.

I Karlstad och som en del av Karlstads universitet finns Centrum för tjänsteforskning (CTF), som är en ledande europeisk gruppering för forskning inom värdeskapande tjänsteinnovation. Här bedrivs ett stort forskningsprogram med bidrag från bland annat Vinnova på 75 Mkr, som heter »Service of innovation for sustainable business«.

Detta ska bidra till att stimulera och värdera idéer till potentiella innovationer, och sedan omsätta idéerna till tjänstesystem. I projektet ingår flera samarbetande företag, bland andra Ericsson Global Services, Ikea, Volvo och Tetrapak.

- Många tekniska resurser är statiska och värdet uppstår inte förrän någon använder dem i ett visst sammanhang och i ett visst syfte, det är det som är innovationens kärna. Inom ramen för forskningsprogrammet försöker vi skapa en modell för att få fram denna kärna - The DNA of service innovations, säger Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi, föreståndare för CTF och tillika vicerektor vid Karlstads universitet med ansvar för näringslivssamverkan.

SSGs industridoktorand

CTF har 64 medarbetare, varav 20 doktorander och nio professorer plus ett antal disputerande forskare. Som en del av »Service of innovation for sustainable business« har CTF även startat ett VIPP-program för att tillsammans med olika företag forska kring de värden som skapas inom fiberbaserade processer. Tre starka forskningsteman ligger till grund för VIPP: Massa, papper och grafisk teknik, Miljö och energi samt Serviceinriktad forskningsverksamhet.

Inom VIPP har industridoktoranden Per Myhrén valt att med SSG som utgångspunkt forska kring hur tjänsteinnovationer växer fram och utvecklas i industriella nätverk.

Kartlägger nyttovärden

- Ambitionen med min forskning är att kartlägga viktiga faktorer och områden, som är centrala för utveckling av tjänsteinnovationer. Forskningsprojektet ska också följa utvecklingen från idé till kommersiell tjänst och öka kunskapen om värdeskapande för kunder, säger Per Myhrén.

- SSG är i sig en innovationsplattform och ett mycket spännande företag, som är fokuserat på att samskapa värden. SSG är bra på att förstå kundens system och hur dessa fungerar hos kunden. SSG bidrar till att trimma kundföretagens processer och vidareutveckla dem i kundens egen miljö. SSG:s kunder kan därigenom utveckla komponenter och utföra processer både effektivare och smartare, vilket i slutändan också gynnar kundernas kunder, säger Bo Edvardsson.

Ersättning för det som skapas

En central del i CTFs tjänsteforskning är fokuserad på värdeskapande affärsmodeller - hur sådana ser ut och hur företagen tar betalt.

- Ibland är det exempelvis själva affärsmodellen som är innovationen. Det blir allt vanligare att företagen tar betalt för det värde de skapar. Samspelet mellan aktörer och andra resurser ökar och just i det gränssnittet uppstår många nya innovationer, säger Bo Edvardsson.

Sverige är unikt

Som gästprofessor vid National University i Singapore, har Bo Edvardsson också fått en djup insyn i andra forskningskulturer. Här tycker han att Sverige i en internationell jämförelse ligger långt framme.

- Vi har ett klimat, där samarbete mellan företag och forskare och akademiska forskningsmiljöer är väl utvecklat, jämfört med hur det ser ut i exempelvis i Singapore, USA eller Tyskland. Sverige lägger ned betydande offentliga medel på forskning och det är min starka övertygelse att dessa investeringar borde kunna växlas ut mer. För detta krävs människor med kompetens och här borde näringsliv och akademi tillsammans utveckla nya former för en ännu bättre samverkan, säger Bo Edvardsson och avslutar:

- Idag tycker jag att det är en alltför splittrad bild med alldeles för många aktörer och för små forskningsmiljöer. Med större forskningsmiljöer ökar möjligheterna att på ett helt annat sätt hämta hem internationell kunskap och kompetens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy