Skip to main content

SSG deltar som expert i den nya lagutredningen om elbehörighet

Nyhet   •   Maj 08, 2014 14:38 CEST

I augusti 2013 tillsatte regeringen den så kallade elbehörighetsutredningen. I utredningens expertgrupp ingår SSG, som en viktig företrädare för den svenska industrin.
- Det är en stor händelse för industrin och för SSG och vi har redan hunnit ge många värdefulla bidrag till utredningsarbetet, säger Johnny Jansson, projektledare på SSG och medlem i utredningens expertgrupp.

Samtidigt som elteknikbranschen har växt rejält och förändrats stort under det senaste seklet, så har regelverken inte riktigt haft samma utveckling. Dagens elbehörighetslag härstammar från 1919.

- Som konsument ska man veta att den elektriker man anlitar för att dra om elen eller installera elektriska apparater där hemma har bra och rätt kompetens. Dagens regler är vare sig heltäckande eller tydliga. Vissa elektrikers kompetens - elinstallatörernas - är noga reglerade i lagen, medan andras - de så kallade yrkesmännen - inte regleras alls i lagstiftningen, förklarar it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Ny lagutredning

Därför tillsatte regeringen i augusti 2013 en utredning om vilken kompetens elektriker ska ha och hur den ska bli tydligare och hur elsäkerheten därmed kan bli ännu bättre. Syftet är att förbättra elsäkerheten, göra regelverket tydligare och tryggare för konsumenterna och att förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma elektriker. Elbehörighetsutredningen ska också undersöka om det är lämpligt att införa en ny elsäkerhetslag.

- Stora förändringar har skett i samhället. Användningen av el har ökat. De elektriska systemen har blivit mer komplicerade. Den tekniska utvecklingen har varit snabb. Nya produkter och materiel har tillkommit. Vi har genomlevt stora strukturförändringar och specialisering och Sverige är numera medlem i EU, säger regeringens särskilt utsedda utredare Bo Diczfalusy, som är departementsråd på Näringsdepartementet och som tidigare har varit verksam vid OECD:s energiorgan, International Energy Agency (IEA).

Välkomnas av branschen

Från branschens sida välkomnas beskedet. SSG, Elsäkerhetsverket och Elektriska Installatörsorganisationen EIO, bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges elteknikföretag, har i flera års tid pekat på behovet av en ordentlig översyn av gällande lagstiftning.

Det nuvarande behörighetssystemet är inte anpassat för dagens marknadssituation, vilket inte minst försvårar marknadens kompetensförsörjning. Redan idag är det svårt att hitta rätt personal för olika uppdrag. Samtidigt har arbetskraften blivit allt rörligare med EUs utvidgning.

Problematiken kring anställningsvillkoret mellan elinstallatör och yrkesman behöver också ses över. Den tillsatta utredningen ska föreslå ett modernt regelverk, som ställer formella kompetenskrav på alla som utför elektriska installationer. Det kommer leda till en ännu högre elsäkerhet.

- Nuvarande bestämmelser grundas i huvudsak på Ellagen och Elinstallatörsförordningen. Elinstallationsarbete får endast utföras av behörig elinstallatör eller av yrkesman under dennes överinseende. Dock gäller detta bara om båda är anställda i samma företag. Elsäkerhetsverket har tillsynsansvaret. Det är dock i vissa fall oklart vad det omfattar, säger Bo Diczfalusy.

Förtydligande av elinstallationer

Den nytillsatta utredningen ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra elektriska installationer. Den ska också föreslå en avgränsning mot specialreglerade områden, bland annat fartyg, järnvägar, elfordon med mera. Den ska även utreda möjligheten för Elsäkerhetsverket att i särskilda fall bedriva tillsyn i bostäder, se över sanktionsbestämmelserna och föreslå övergångsregler för yrkesmän.

Utredaren ska därutöver undersöka om det är lämpligt att införa en ny elsäkerhetslag och föreslå lämplig utformning samt sammanföra bestämmelserna om utförande av installationer med bland annat regler om skadestånd och sanktioner. Hänsyn ska även tas till EU-rätten och Yrkeskvalifikationsdirektivet.

- Sammanfattningsvis ska vi utforma ett nytt, modernare enklare och mer strömlinjeformat regelverk, säger Bo Diczfalusy.

SSG deltar i Expertgruppen

I början av 2014 påbörjade den särskilda utredaren Bo Diczfalusy sitt utredningsarbete tillsammans med det nytillsatta sekretariatet, som består av de erfarna kommittésekreterarna Annika Atterwall och Cecilia Ljung.

I slutet av januari hölls också det första mötet med den expertgrupp som tillsatts. I denna ingår Johnny Jansson från SSG. Johnny Janssons uppgift är att företräda hela den svenska industrin i utredningen. Expertgruppen består i övrigt av Paula Starbäck, undervisningsråd på Skolverket, Jan Siezing, VD för Elektriska installatörsorganisationen (EIO), Tina Nordling, Regionombudsman på Elektrikerförbundet, Matz Tapper, civilingenjör på Svensk Energi, Johan Smeds, civilingenjör på Villaägarna, Björn Nyberg, VD för Nybergs El- och Pumpservice och representant för Teknikföretagen, Anna Carlsson, departementssekreterare på Näringsdepartementet, Johan Lundberg, rättssakkunnig på Näringsdepartementet och Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket.

– Det är en väldigt bra bredd och kunskap i expertgruppen, som kommer att vara värdefull för utredningen. Expertgruppen träffas ungefär var sjätte vecka. Vi hinner med 7-8 möten under detta år och hittills har vi haft tre. Experterna har till uppgift att biträda och delta i diskussionerna kring hur ett nytt system ska se ut och komma in med material, säger Bo Diczfalusy.

Uppskattat besök i Gävle

Tidigare i år har sekretariatet träffat elektrikerfacket och varit på studiebesök hos Elajo i Oskarshamn. Det senaste mötet i april arrangerades av SSGs elkommitté och ägde rum på BillerudKorsnäs i Gävle

- Det var ett mycket bra besök i Gävle. Basindustrin är en väldigt kompetent part. Det var givande och vi lärde oss att det finns en fantastisk kompetensuppbyggnad inom industrin. Vi blev imponerade över hur genomtänkt och hur väl organiserat elsäkerhetsarbetet är här, säger Bo Diczfalusy.

Tuff tidplan

Tidplanen för Elbehörighetsutredningen är tuff, betänkandet ska vara klart den 31 december. Våren ägnas åt kartläggning och därefter påbörjas arbetet med analys och förslag. Redan i slutet på september hoppas Bo Diczfalusy kunna diskutera konkreta förslag med expertgruppen.

- Efter sommaren börjar analysarbetet och då ska vi försöka svara på frågor om det finns problem med nuvarande system och hur utbildningen och arbetsmarknaden ser  ut. Ska vi ändra i lagstiftningen? Ska vi be Elsäkerhetsverket att se över sina föreskrifter och hur rimmar dessa med vårt svenska medlemskap i EU? I höst ska vi på ett internat, där vi ska diskutera olika förslag, säger Bo Diczfalusy och fortsätter:

- Vi tittar också på internationell lagstiftning, främst i de nordiska länderna inklusive Island och Tyskland, för att få inspiration och för att se om och hur de där har löst motsvarande problem. När vi väl har kommit fram till vad vi ska föreslå kommer vi att genomföra en konsekvensbeskrivning, där vi försöker få fram svar vad det nya förslaget kostar staten, elkunderna och industrin. Vår målsättning är att skapa ett hållbart system som fungerar bra och effektivt över tid.

Bo Diczfalusy avslutar:

- Säkra elinstallationer och en säker elförsörjning är så viktiga i Sverige. Vi måste ha ett fungerande och robust system. Hur garanterar vi både säkerhet och tillräcklig elförsörjning i systemet? Min grundinställning är dock att jag inte vill ändra för sakens skull. Men lagstiftning och regler måste vara moderna och ändamålsenliga och anpassas till de nya förutsättningar som råder.

SSG påverkar utredningen

För SSG är detta första gången som organisationen bjuds in att delta i ett lagstiftande utredningsarbete.

- Därför är det här en stor händelse för industrin och för SSG och vi har redan hunnit ge många värdefulla bidrag till utredningsarbetet. Bland annat för att förstå industrins problematik med gällande lagstiftning har vi ordnat så att Elkommittén fått träffa departementsrådet, sekreterarna och verksjuristen från Elsäkerhetsverket, där de fick ta till sig kommitténs synpunkter, erfarenheter och bildmaterial. SSG4501 och delegeringar inom industrin har lämnats till sekretariatet, material som uppskattas stort och kommer att finnas med som ett viktigt underlag till utredningsarbetet, förklarar Johnny Jansson, SSG.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.