Skip to main content

Stora förväntningar på SSGs nya systemlösning för benchmarking

Nyhet   •   Jul 12, 2013 07:27 CEST

SCA har skapat ett gemensamt underhåll för de tre anläggningarna Ortviken, Östrand och Tunadal. Målet är väsentliga besparingar och en effektivare och mer slimmad underhållsorganisation. Resultatet ser lovande ut och nu väntar man ivrigt på att få börja arbeta med SSGs nya systemlösning för benchmarking.

- Vi har väldigt stora förväntningar på SSGs nya verktyg för benchmarking och vi kommer omedelbart börja jobba med det inom SCA Underhåll, säger Pär Eriksson, chef för SCA Underhåll.

SCA Forest Products har gjort det grundligt. Efter en noggrann utredning om på vilket sätt underhållet för koncernens anläggningar i Sundsvallsregionen bedrivs beslöt man att behålla underhållet i egen regi genom att bygga upp ett gemensamt underhåll för till att börja med SCA Ortviken, SCA Östrand och Tunadals sågverk.

"Vår analys visade att vi har en rejäl potential i att öka effektiviteten och spara kostnader genom  en samordning av underhållsarbetet i egen regi. Det handlar om att utnyttja resurser mer flexibelt mellan enheter, större bas för upphandling, styrning av arbetssätt och resurser och en totalt sett minskad bemanning. Det bästa och mest utvecklingsbara förslaget är att behålla underhållet i egen regi, men göra det i en organisation som flexibelt betjänar tre fabriker", förklarade Ulf Larsson, VD SCA Forest Products.

SCA Underhåll

Så skapades SCA Underhåll i slutet av 2011. Idag är de tre anläggningarnas underhåll samordnat.

"Vi har sammanfört underhållsverksamheterna på Ortviken, Östrand och Tunadal till en enda organisation. Vi har lagt en bas i botten, där vi bygger upp vårt underhåll med utgångspunkt från SSGs underhållsstandard 2001 för att få vettiga jämförelsetal och KPI:er. Vi har kört igenom kritikalitetsanalyser och organiserat förråds- och arbetsorderprocesser på alla tre anläggningarna utifrån hur vi vill styra verksamheten", säger Pär Eriksson, chef för SCA Underhåll, och fortsätter:

"Den stora utmaningen har varit att samordna verksamheterna, flytta trupperna dit de gör mest nytta och jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Vi har velat sprida kunskaper och erfarenheter mellan de tre fabrikerna. Det som man gör utvecklat och jättebra på exempelvis Östrand ska även komma de andra anläggningarna till godo och vice versa."

Driftsäkerhetsansvar

För att nå dit har SCA Underhåll satt ihop en organisation med tre små närunderhåll på 15-20 personer på respektive anläggning och sedan samlat det övriga underhållet i en central enhet som vi kan röra mellan de tre anläggningarna.

"Vi har styrt om arbetsorderprocessen. Närunderhållet har driftsäkerhetsansvar för respektive anläggning och arbetar operativt och avgör vad, när och hur underhållet ska utföras. De har därmed också ansvar för det långsiktiga och förebyggande underhållet. Det är närunderhållet som styr vad som ska göras och beställer in entreprenörer och specialister från den centrala organisationen", säger Pär Eriksson.

Centralt består underhållsorganisationen av närmare 250 personer verksamma inom fem olika delar: Mek, el och automation, fastigheter, förrådsverksamhet och projekt.

"De blir mer utföraravdelningar och ropas in även vid akut underhåll och underhållstopp", säger Pär Eriksson.

Väntan på benchmarking

Närmaste väntar SCA Underhåll på att få börja arbeta med SSGs nya systemlösning för benchmarking, som lanseras i juni. Branschstandarden SSG 2001 utgör grunden och förutsättningen för denna benchmarkingmodell, som har initierats av SSGs nystartade Driftsäkerhets- och effektivitetskommitté.

SSG 2001 omfattar generella regler och anvisningar för hur man mäter och definierar gemensamt utvalda nyckeltal vid underhållsarbete. Standarden är baserad på europastandarderna SS-EN 13306 och SS-EN 15341 kompletterat med erfarenheter från ett antal bolag inom massa- och pappersindustrin.

Parallellt har SSG även tagit fram SSG Uppdragsavtal, som noga beskriver vilka ramar som ska omgärda samarbetet och vilka krav som ställs på SSG och de deltagande företagen.

15 anläggningar deltar

Från lanseringsstarten kommer omkring 15 anläggningar att delta från bland andra BillerudKorsnäs, Holmen, Metsä Board, Munksjö, SCA och Södra Cell. Verktyget är redan från start fullskaligt. De deltagande anläggningarna är indelade i tre olika produktionsinriktningar: Kemiska massabruk, kemiska integrerade bruk samt övriga bruk.Eftersom SSGs standard bygger på Europastandarder kommer även benchmarkingverktyget vara användbart internationellt.

Förrådssamarbete

Ett av de viktigaste arbetena inom det närmaste året för SCA Underhåll är dessutom att skapa  en gemensam förrådsfunktion med processer för reservdelsoptimering för de tre enheterna.

"Vi har med hjälp av SSG gjort vissa förberedande analyser av vår användning av SKC-nummer och här ser vi att det finns en hel del brister i form av dubbletter, som vi först måste rätta till. Här finns mycket pengar att spara", säger Pär Eriksson.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy