Skip to main content

150 miljoner till nytt forskningsprogram inom energi

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:26 CEST

Energimyndigheten har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram "Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans" som ska pågå under 2013-2016.

Programmet har en bred ansats och riktar sig till energirelaterad forskning inom områden som ges av de stora samhällsutmaningarna. Forskningen ska ha potential att skapa en omvälvande förändring för att väsentligt förbättra möjligheterna att klara en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem. Tekniska lösningar är inte tillräckliga för att ställa om Sveriges energisystem. Det behövs därför en stärkt energirelaterad forskning inom alla discipliner.

Programmet stödjer energirelevant forskning och utveckling (FoU) inom samhälls‑, humaniora‑, ekonomi-, teknik- och naturvetenskaper. FoU ska vara nydanande, ha högsta vetenskapliga kvalitet och samtidigt vara motiverad av ett behov i näringslivet och i samhället i övrigt.

- För att möta de stora samhällsutmaningarna som till exempel säker, ren och effektiv energi kommer det i många fall att krävas ett annorlunda angreppsätt för att skapa en grund för en omvälvande förändring. Programmet är ett sätt att stimulera till detta och till att nya grupper och konstellationer av aktörer börjar arbeta med energirelaterad forskning, säger Svante Söderholm på Energimyndigheten.

Energimyndigheten satsar redan en stor del av forskningsmedlen på mer marknadsnära forskning, utveckling, demonstration och innovation. I propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (2012/13:21) bedömer regeringen att excellent FoU behöver stärkas för att nå en långsiktig kompetensuppbyggnad.

En första utlysning inom programmet planeras öppna efter sommaren.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.