Skip to main content

22 industriforskningsprojekt delar på 47 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:33 CET

Energimyndigheten beviljar 47 miljoner kronor till 22 projekt i den första ansökningsomgången inom programmet Effektivisering av industrins energianvändning – forskning och utveckling. Programmets mål är att bidra till att en effektivisering av svensk industriell energianvändning på både kort och lång sikt.

– Tillsammans visar projekten på ett stort intresse från näringslivet i och med att de deltar och finansierar projekten med nära 80 miljoner kronor, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef vid Energimyndigheten.

Syftet med programmet Effektivisering av industrins energianvändning är att utveckla verktyg och kunskap för effektivare processer i svensk industri. Programmet omfattar energieffektivisering både genom modifiering av energikrävande metoder och processer, och genom utveckling av alternativa, mer energisnåla processer.

Programmet delas in i fyra delområden:

  • Utveckling av separata processtekniker/produktionssteg
  • Samspel mellan tekniker och processer/produktionssteg inom industrin
  • Samspel mellan industrier eller mellan industri och samhälle
  • Utveckling av verktyg för beslutsstöd och utvärdering av valda tekniklösningar, ”technology impact assessment”

Programmet är intressant för flera olika industribranscher vilket återspeglar sig i de många ansökningar med stor potential som kommit in. Programmet är översökt då 47 inkomna projekt totalt sökte 149 miljoner kronor.

– Under granskningen av ansökningarna har vi strävat efter att fördela programmets medel mellan olika industribranscher och projekt inom programmets fyra delområden, säger Anna Thorsell vid Energimyndigheten.

Programmets bredd visas även av att de beviljade projekten går till såväl industri som akademi och institut.

Om programmet:

Energimyndighetens andel i programmet är 82 Mkr under perioden 2010–2014, men den totala omfattningen är större eftersom näringslivet är med och samfinansierar de ingående projekten. I Energimyndighetens prioriteringar av de långsiktiga insatserna för forskning, utveckling och demonstration på energiområdet anges den energiintensiva industrin som ett prioriterat område. Insatser för ökad energieffektivisering i industrins processer lyfts särskilt fram.

Mer information:

Anna Thorsell, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 48