Skip to main content

49 områden i 13 län är av riksintresse för vindkraft

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:40 CEST

- Om Riksdagens mål om ökad produktion av förnybar el ska uppfyllas är det väsentligt att riksintressen för elproduktion från vindkraft kan vägas mot andra riksintressen vid planering.

Det kan vara naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, sjöfart och fiske. Att ange lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft är ett sätt att stärka möjligheterna att nå Riksdagens mål. Det säger Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt, med anledning att myndigheten bedömer att 49 områden i 13 län är av riksintresse för elproduktion från vindkraft.

Bedömningen ger en signal om att vindkraftsutbyggnad är sammantaget väl lämpad i dessa områden. Processen har skett med underlag från länsstyrelserna. Hur stort tillskott av vindkraftel som kan komma från de utpekade områdena är svårt att uppskatta. Det är bland annat beroende på tillståndsprövning, vindkraftens konkurrenskraft, elpriset med mera. En grov uppskattning stannar vid cirka 5 TWh ny elproduktion.

En annan komponent som är central för investeringar i vindkraftproduktion är elcertifikatsystemet. Energimyndigheten kommer inom kort att redovisa en översyn av systemet och föreslå förändringar.

Energimyndighetens bedömning om riksintresse riktas till länsstyrelserna. Energimyndigheten har under processen samrått med Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Försvarsmakten, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Kommunerna tar hand om utpekade områden i översiktsplaneringen. Sedan följer sedvanlig prövning av varje enskilt projekt.

Inga områden i åtta län
Det är flera län som enligt SMHI:s vindenergikarteringar saknar områden med tillräckligt höga värden, eller där områdena som har sådana värden är uppenbart olämpliga ur andra aspekter. Således föreslås inga områden av riksintresse i Jönköpings, Kronobergs, Örebro och Västmanlands län.

De nordliga länen har idag inte vindkarteringar av tillräcklig säkerhet. Därför finns inga förslag om riksintresseområden för Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Ett arbete pågår dock vid Uppsala universitet med att förse hela Sverige med nya vindenergikarteringar efter förnyade och förbättrade beräkningar. För dessa län bör arbetet återupptas när ny vindkartering finns tillgänglig.

De områden som pekas ut är länsvis:
Blekinge 2, Gotland 4, Gävleborg 6, Halland 9, Jämtland 1, Kalmar 5, Skåne 7, Stockholm 1, Södermanland 1, Uppsala 3, Värmland 6, Västra Götaland 3, Östergötland 1.

Kontakt:
Stahl Carl-Ivar jurist 070-582 33 08