Skip to main content

99,9 procent av elcertifikaten inlämnade

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 14:41 CEST


För 2005 års kvotplikt har 99,9 procent av elcertifikaten lämnats in. Det framgår av den avstämning som gjordes den 3 april av de deklarationer och elcertifikat som elleverantörer med flera lämnat in för kalenderåret 2005.

Elleverantörer ska till staten lämna in elcertifikat motsvarande en viss andel av den fakturerade eller använda elen (den så kallade kvotplikten).
Elcertifikatsystemet startade den 1 maj 2003 och syftar till att främja elproduktion från förnybara energikällor som vatten, vind, biobränsle och sol. Målet med systemet är att öka produktion från dessa energikällor med 10 TWh till 2010.

Sedan starten av elcertifikatsystemet den 1 maj 2003 till och med mars 2006 har producenter av förnybar el tilldelats drygt 30 miljoner elcertifikat (1 elcertifikat för varje MWh el). Dessa har producenterna kunnat sälja vilket ger en extra intäkt utöver elförsäljningen samtidigt som det stimulera till ökad förnybar elproduktion. Under 2005 utfärdades cirka 11,3 miljoner elcertifikat motsvarande en produktion av cirka 11,3 TWh. Elproduktionen med biobränslen dominerar och har fått cirka 76 procent av elcertifikaten, småskalig vattenkraft cirka 16 procent och vindkraft har fått cirka 8 procent.

Elleverantörer med flera som hanterar kvotplikt ska varje år deklarera hur mycket el de fakturerat sina kunder under året och köpa in elcertifikat i förhållande till elförsäljningen och den lagstadgade kvoten. Kvoten ökar för varje år och 2005 var antal elcertifikat per såld MWh 0,104, 2004 var den 0,081 och 2003 var den 0,074. Elcertifikaten ska finnas på de kvotpliktigas konto senast den 31 mars för annullering och därmed uppfyllande av kvotplikten.

Sveriges elleverantörer och övriga företag som hanterar kvotplikten har den 3 april 2006 annullerat elcertifikat motsvarande 99,9 procent av kvotplikten för 2005. Tidigare år motsvarade uppfyllnaden 99 procent (2004) och 77 procent (2003).

Kvotpliktig el 2005 är 96,0 TWh vilket motsvarar cirka 9,982 miljoner elcertifikat då kvotplikten är 0,104. I deklarationerna har korrigeringar gjorts av kvotpliktig el för 2003 och 2004 motsvarande en ökad kvotplikt med drygt hundrafyrtiotusen elcertifikat. Den totala kvotplikten uppgår därmed till 10,129 miljoner elcertifikat. Totalt har 10,120 miljoner elcertifikat annullerats motsvarande 99,9 procent av den totala kvotplikten.

Vid annulleringen konstateras att 155 företag helt eller delvis inte uppfyllt sin kvotplikt. De 155 företag som inte till fullo uppfyllt kvotplikten och de 12 företag som ännu inte lämnat in någon deklaration betalar en kvotpliktsavgift på 306 kr per saknat elcertifikat. Den totala kvotpliktsavgiften från de 155 företagen beräknas till cirka 2,9 miljoner kronor. I enlighet med lagen om elcertifikat har Energimyndigheten nu börjat fatta beslut om kvotpliktsavgift för de företag som inte uppfyllt kvotplikten. För dessa företag kommer Energimyndigheten att fatta beslut om kvotpliktavgifter under april till augusti 2006. För de 12 företag som inte lämnat in deklaration i tid är kvotplikten inte känd. Så snart deklarationerna kommit in till Energimyndigheten och granskats kommer även dessa att få beslut om kvotpliktsavgift utifrån den kvotpliktiga elen.

Lagen om elcertifikat trädde i kraft den 1 maj 2003 och är en del av den av riksdagen beslutade energipolitiken. En ökning av produktionen av el från förnybara energikällor med 10 TWh motsvarar nästan 7 procent av Sveriges elanvändning. Sedan 2002 har elproduktionen med förnybara energikällor och torv ökat med cirka 4,8 TWh som en följd av elcertifikatsystemet.

Energimyndigheten godkänner elproduktionsanläggningar för tilldelning av elcertifikat och registrerar företag, bland annat alla elleverantörer, för hantering av kvotplikt. Sedan starten den 1 maj 2003 har cirka 1890 elproduktionsanläggningar godkänts för tilldelning av elcertifikat. För 2005 var totalt 727 företag registrerade för hantering av kvotplikt, fördelade på 202 elleverantörer, 188 el-användare med egen elproduktion, 274 företag inom elintensiva industrin och 63 som hanterar kvotplikt på egen hand.

Nedan finns uppgifter och en lista över de 727 företag som hanterat kvotplikten för år 2005. Dessutom finns länk till höger till proposition 2005/06:154 Förnybar el med gröna elcertifikat som regeringen överlämnat till riksdagen med föreslagna ändringar i lagen om elcertifikat.

Ytterligare information:
Handläggare Roger Östberg 016-544 22 37, 073-660 20 10
Enhetschef Mattias Eriksson 016-544 21 73, 070-208 99 10