Skip to main content

Energianvändningen minskar inom industri- och transportsektorn

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 09:50 CEST

Fram till 2014 bedöms energianvändningen inom industri- och transportsektorn minska på grund av vikande konjunktur. Inom bostäder och service förväntas energianvändningen dock att öka jämfört med 2011 som var ett relativt milt år, visar Energimyndighetens kortsiktsprognos.

År 2014 uppgår den slutliga energianvändningen i Sverige till 388 TWh. Det innebär en ökning med 6 TWh jämfört med 2011.

Ökningen beror på att energianvändningen inom sektorn bostäder och service förväntas växa som ett resultat av svalare utomhustemperaturer. 2011 var ett milt år medan år 2012 enligt mätningar väntas bli kallare jämfört med 2011 varpå energianvändningen bedöms öka för uppvärmning. År 2014 uppgår energianvändningen inom sektorn till 157 TWh vilket är en ökning med knappt 7 procent jämfört med 2011.

Minskad energianvändning inom industri- och transportsektorn
Konjunkturnedgången, vilken baseras på Konjunkturinstitutets prognos, påverkar energianvändningen inom transportsektorn som antas minska år 2012 jämfört med 2011. Trots minskningen bedöms biodrivmedelsanvändningen fortsätta öka.

– Just nu råder dock en viss osäkerhet inom transportsektorn. Sektorn kommer att påverkas mycket av resultaten av pågående utredningar gällande kvotplikt för biodrivmedel och fossiloberoende fordonsflotta, säger Charlotte Anners på Energimyndigheten.

Den rådande osäkerheten kring konjunkturen påverkar också industrisektorn starkt och produktionsvolymer samt energianvändning beräknas minska i de flesta branscherna under 2012. Enligt prognosen minskar energianvändningen inom industrisektorn med 2 procent (2 TWh) till år 2014 jämfört med 2011.

Stor nettoexport av el
Elproduktionen bedöms öka fram till 2014 med en stor nettoexport som följd. Elexporten förutsätter dock normal produktion i vatten- och kärnkraftverken eftersom dessa kraftslag dominerar den svenska elproduktionen. Den förnybara elproduktionen ökar på grund av ökad produktion med biobränsle och vindkraft.

– Vad gäller vindkraftsproduktionen är trenden uppåtgående. Under 2011 ökade produktionen till en nivå på drygt 6 TWh och den bedöms fortsätta att öka till drygt 9 TWh år 2014, säger Charlotte Anners på Energimyndigheten.

Om Energimyndighetens kortsiktsprognos

Energimyndighetens kortsiktsprognos hösten 2012 omfattar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2012–2014. Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är starkt beroende av till exempel antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren. Eftersom de antaganden som ligger till grund för prognosen är osäkra kommer den verkliga energianvändningen att avvika från prognosen. I rapporten beskrivs även energianvändningen och energitillförseln år 2011 enligt den senaste tillgängliga kortperiodiska statistiken. Prognosen är kortsiktig och utgör inget underlag för bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av energisystemet. Energimyndigheten lämnar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.