Skip to main content

Energimyndigheten finansierar klimatprojekt som minskar koldioxidutsläpp med nära en miljon ton

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:51 CET

Avtalen innebär köp av certifierade utsläppsreduktionsenheter (s.k. CER) från CDM-projekt som genomförs i enlighet med Kyotoprotokollets regelverk.

– Genom projekten hjälper vi till att finansiera investeringar i miljövänlig teknik i utvecklingsländer som annars inte skulle blivit av säger Bengt Boström, enhetschef på Energimyndigheten.

– Vi bidrar därmed till en hållbar utveckling i de länder där de genomförs. Vi köper utfärdade utsläppsreduktionsenheter som motsvaras av faktiska utsläppsminskningar i projekten. Intensifierad utbyggnad av förnybar energi och genomförande av energieffektiviseringsprojekt minskar behovet av elproduktion baserad på fossila bränslen i projektens värdländer, fortsätter Bengt Boström.

Solelsprojekt i västafrikanska Benin

Projektet genomförs av energibolaget ML Technologies Ltd och innebär uppförande av en 20 MW solcellsanläggning i Tempégré i landets nordvästra del. Den planerade årliga elproduktionen kommer att vara ca 32 000 MWh el när projektet byggts ut till sin fulla kapacitet i december 2012. Producerad el ska levereras till det regionala elnätet för den norra delen av landet. Projektet utgör ett steg i riktning mot ett minskat beroende av fossila bränslen och elimport från grannländer och främjar därför landets energiförsörjningstrygghet. Benin klassas av FN som ett s.k. ”minst utvecklat land”. Energimyndigheten förvärvar genom ett avtal som tecknats ca. 21 000 CER per år från projektet under en tioårsperiod.

Biogasprojekt i Thailand

Projektet, som genomförs av Maesod Biogas Company Ltd, innebär installation av utrustning för utvinning av metan från organiskt avfall i en thailändsk stärkelsefabrik. Utrustning för att använda gasen för energiändamål installeras också. Energin kommer att användas för torkning av stärkelse samt för elproduktion. Fabriken ligger i Maesod-distriktet nära gränsen till Burma, ca 500 km norr om Bangkok. Energimyndigheten förvärvar genom ett avtal som tecknats ca. 23 000 CER per år från projektet under en sjuårsperiod.

De övriga fem avtalen som tecknats mellan Energimyndigheten och projektgenomförare avser förvärv av CER från ett småskaligt vattenkraftsprojekt i Tanzania respektive 4 energieffektiviseringsprojekt i Indien.

Energimyndigheten är nationell svensk expertmyndighet för Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer och har i uppdrag att förvärva CER från CDM-projekt åt svenska staten.

Om CDM - en av Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer:

CDM (Clean Development Mechanism) bygger på genomförandet av konkreta projekt som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Projekten granskas och godkänns av organ under FN:s Klimatkonvention. Projekten genomförs i ett värdland, som måste vara ett utvecklingsland, där utsläppsreduktionen sker, och de genererade certifierade utsläppsreduktionsenheterna (CER, Certified Emission Reductions) förvärvas av ett köparland eller en organisation, i det här fallet Energimyndigheten för svenska statens räkning. En CER står för utsläppsminskningar motsvarande ett ton koldioxid.

Kontakt:

Bengt Boström, enhetschef, telefon 016-544 2081, 070-648 8579
Kenneth Möllersten, handläggare, telefon 016-544 20 94, 070-257 62 12