Skip to main content

Energimyndigheten satsar på att förändra byggprocessen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:33 CET

Energimyndigheten satsar på att förändra byggprocessen

Idag finns möjligheten att bygga energisnåla hus. Ändå är byggtakten av lågenergihus låg, bland annat på grund av lågkonjunkturen. Dessutom behöver tekniken utvecklas vidare och kunskapen spridas till fler. Energimyndigheten satsar därför 21,7 miljoner kronor på ett nytt femårigt program som ska stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad.

För att bidra till omställning av energisystemet och till att Sverige kan uppfylla sina klimatmål krävs att byggsektorn starkt reducerar sin andel av energianvändningen. Sveriges nationella mål är att minska energianvändningen i byggnader med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050, jämfört med 1995 års nivå.

– För att nå effektiviseringsmålen 2020 behöver byggtakten av lågenergihus öka betydligt. Det innebär att i princip all fortsatt ny- och ombyggnad behöver hålla lågenergihusstandard, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Utvärderingar av myndighetens tidigare program för lågenergihus visar på ett fortsatt behov av stimulans och stöd. Program för byggnader med mycket låg energianvändning syftar därför till att ändra byggprocessen för att öka byggandet av byggnader med mycket låg energianvändning. Byggnader som än så länge har något högre byggkostnader, men lägre driftkostnader för energi.

– Att både vid ny- och ombyggnation genomföra omfattande åtgärder som leder till energieffektivisering är viktigt eftersom det är då det kan ske på ett kostnadseffektivt sätt. Om det inte sker, kan det i många fall dröja 40 år innan det är dags för en ny renovering av byggnaden, framhåller Dag Lundblad, ansvarig handläggare för programmet vid Energimyndigheten.

Inom fastighetssektorn finns idag tekniska möjligheter att minska byggnadens energianvändning för uppvärmning, kylning, tappvarmvatten och driftel betydligt.

Energianvändningen för de projekt som får stöd ska vara minst 50 procent lägre än de krav som ställs i Boverkets byggnadsregler och ha stort demonstrationsvärde. Att utvärdera befintliga byggnaders energiprestanda samt att förmedla resultat och att inspirera andra till erfarenhetsutbyte är också viktiga delar i programmet.

– Programmet blir ett viktigt verktyg i den nationella strategi som Energimyndigheten i år tar fram för att främja och följa upp utvecklingen av lågenergibyggnader. Strategin tar vi fram i samråd med Boverket och andra aktörer inom bygg- och fastighetsområdet, betonar Tomas Kåberger.

Kontaktperson:

Dag Lundblad, handläggare för programmet vid Energimyndigheten, tfn 016- 544 23 35.

Mer om lågenergibyggnader och programmet:

  • I den reviderade lagstiftningen om byggnaders energiprestanda finns krav på att alla nya byggnader ska vara lågenergibyggnader år 2020 och att det ska ställas effektiviseringskrav vid större renoveringar av befintliga byggnader.
  • Bostads- och lokalsektorn svarar för cirka 30 procent av användningen av värmeenergi och cirka 50 procent av användningen av elenergi i Sverige.
  • Program för byggnader med mycket låg energianvändning koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier.  Energimyndighetens finansierar 40 procent av programmet. Styrelsen för programmet kommer att bestå av personer från Energimyndigheten, Boverket, FORMAS och Sveriges Byggindustrier.
  • Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än hus byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså hus med god energiprestanda. Det kanske mest kända konceptet för lågenergihus är passivhus men även andra begrepp kan inrymmas såsom till exempel nollenergihus, minienergihus. Det finns till och med hus som är nettoleverantörer av energi, så kallade plusenergihus.