Skip to main content

Forskning ska underlätta för integration av solel i bebyggelsen

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:38 CEST

Foto: Gunilla Persson, Atlas Design

Energimyndigheten avsätter drygt 7 miljoner kronor till fortsatta satsningar på forskning kring utbyggnad av solceller i samverkansprogrammet SolEl-programmet. Programmet genomförs i samarbete med Elforsk AB och ska underlätta etablering av solceller i Sverige, särskilt i bebyggelsen.

Inom de närmsta åren förväntas en omfattande etablering av solcellssystem i Sverige. Medelkostnaden för takmonterade solcellssystem för villor mer än halverades från 2010 till 2012, enligt statistik som tagits fram inom det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS. Samtidigt har EU slagit fast att nya byggnader ska vara nära-noll-energibyggnader från år 2020. Detta väntas bidra till ett ökat inslag av solenergi i bebyggelsen.

– El från solceller börjar bli lönsamt även i Sverige. Nu behövs forskning som följer och lär av den pågående utbyggnaden, liksom nya produkter och tjänster som gör det billigare och lättare att skaffa solceller, säger Tobias Walla, handläggare på Energimyndigheten.

SolEl-programmet ska ta fram kunskap kring solceller som efterfrågas och som används av exempelvis arkitekter, byggbolag, elbolag, fastighetsägare och solcellsinstallatörer. Den forskning och utveckling som kommer att bedrivas inom programmet kan bland annat behandla olika aspekter av byggnadsintegration, utvärdering och verifiering av produkter och tjänster, stadsplanering, solcellsanvändares energibeteende och solcellsanläggningars samverkan med elnätet.

Programmet pågår under 2013-2017 och har en total budget på drygt 21 miljoner kronor. En första utlysning av medel för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som kan underlätta solcellsutbyggnaden har öppnats.

Programmet kompletterar Energimyndighetens forskningsprogram, El och bränsle från solen, som så sent som i våras fick utökade medel att fördela.

Energimyndigheten strävar efter ett gott samarbete med näringsliv och akademi för att främja forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem. Genom olika samverkansprogram stärks kopplingen till akademi och näringsliv vilket säkerställer att resultaten nyttiggörs och ger önskade effekter i samhället.