Skip to main content

Kraftvärme i Rumänien ersätter el från kol

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 14:37 CEST

Nu realiseras det första svenska projektet inom ramen för Kyotoprotokollet enligt den mekanism som kallas Joint Implementation (gemensamt genomförande).

Nu realiseras det första svenska projektet inom ramen för Kyotoprotokollet enligt den mekanism som kallas Joint Implementation (gemensamt genomförande). Det innebär att Sverige finansierar en åtgärd för minskade koldioxidutsläpp i Rumänien och kan räkna detta tillgodo som en minskning av svenska utsläpp. Genom denna typ av åtgärder kan koldioxidutsläppen minskas på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
Det projekt som nu genomförs är introduktion av kraftvärmeproduktion i Timisoara i västra Rumänien. Därmed effektiviseras bränsleutnyttjandet och de miljöskadliga utsläppen från elproduktionssystemet minskas. Avtal om projektet skrevs under tisdagen den 11 oktober, mellan representanter för Energimyndigheten och ett rumänskt energibolag. JI-projektet i Rumänien innebär att Sverige köper omkring 200 000 utsläppsminskningsenheter fram till 2012 (motsvarande 200 000 ton i minskade koldioxidutsläpp som realiseras i Rumänien).

Projektet stöds av miljödepartementet i Rumänien. Potentialen för den här typen av energieffektiviseringar med en miljödimension är mycket hög i Rumänien och prioriteras av myndigheterna. Det finns förutsättningar för ytterligare svensk-rumänska projekt. I nästa fas kan svensk industri genomföra liknande investeringar inom ramen för EU:s handelssystem för utsläppsrätter, genom det så kallade länkdirektivet.

Fjärrvärmeanläggningen i Timisoara kompletteras med ångturbiner vilket möjliggör kraftvärmeproduktion. Enligt de ursprungliga planerna skulle ett kraftvärmeverk ha byggts och därför finns redan ångpannor som producerar ånga vilken kan användas för kraftvärmeproduktion. Emellertid införskaffades aldrig några ångturbiner på grund av brist på kapital. JI-projektet innebär att nya ångturbiner installeras, med finansiering som annars inte varit tillgänglig.

Anläggningen i Timisoara är ansluten till Rumäniens nationella elnät och elproduktionen från kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta el från koleldade kondenskraftverk. Eftersom kraftvärmeproduktionen sker med betydligt mindre omvandlingsförluster blir effekten totalt sett minskade utsläpp från produktionssystemet. De gynnsamma förutsättningar som föreligger möjliggör utsläppsreduktioner till jämförelsevis låg kostnad.

Ytterligare information:
enhetschef Bengt Boström 016-544 20 81, 070-648 85 79
handläggare Christian Sommer 016-544 20 43, 070-207 46 05.