Skip to main content

Ny statistik från Energimyndigheten visar att leveranserna av fordonsgas ökar

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:54 CET

Fordonsgas utgör en allt större volym på drivmedelsmarknaden och statistik för 2009 visar att leveranserna under året uppgick till 68,6 miljoner normalkubikmeter (Nm3). Jämfört med 2008 är detta en ökning med 18 procent.

Fordonsgas är beteckningen för naturgas och biogas som används som drivmedel. Gasen kan bestå av antingen ren naturgas eller biogas, eller en blandning av dem båda. Av de 68,6 miljoner Nm3 som levererades år 2009 stod andelen biogas för 63 procent. Även detta är en ökning från 2008 då andelen biogas uppgick till 58 procent.

Den regionala fördelningen visar att Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står för mer än 70 procent av de totala leveranserna. Generellt utgör fordonsgasen en blandning av naturgas och biogas i de regioner där naturgasnätet finns, medan fordonsgasen i övriga landet till större delen består av biogas.

Kontakt:
Helen Lindblom, Energimyndigheten, telefon 016-544 2302

Om statistiken:


Statistik över leveranser och antal tankställen för fordonsgas har sedan år 2009 tagits fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken publiceras månadsvis på nationell nivå och årsvis med länsvis fördelning. För mer detaljer kring statistiken, se SCB:s webbplats. Den årliga statistiken med länsvis fördelning ligger under ”tabeller över årsvärden” och den månatliga statistiken ligger under ”tabeller över månadsvärden”.

Gasföreningen, som är branschförening för fordonsgas i Sverige, har mellan åren 1995 och 2008 sammanställt statistik för fordonsgas. Denna statistik finns på Gasföreningens webbplatser: www.gasforeningen.se och www.gasbilen.se. Från och med 2009 tas fordonsgasstatistik fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Detta arbete sker i nära samarbete med Gasföreningen.