Skip to main content

Stöd till flygradarprov vid havsbaserad vindkraft

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:36 CET

Energimyndigheten ger 4 844 000 kronor i stöd till Försvarets Materielverk för att undersöka i vilken utsträckning som havsbaserade vindkraftverk stör radarövervakningen längs med Sveriges kuster och öppna hav.

I dagsläget finns det inga utförda undersökningar som kan fastställa om Försvarsmaktens nuvarande kravbild på förhållandet mellan den verkliga radarsignalen från en båt eller ett flygplan relativt störningssignalen som skapas av vindkraftsverket är realistisk.

Flyg- och båtprov kommer därför att utföras för att utreda vilka beslut som ska fattas för att kunna öka beviljandet av etablering av havsbaserade vindkraftsverk. Proven ska preliminärt utföras under våren och sommaren 2007.

Projektet kommer också att utarbeta förslag på hur vindkraften ska etableras för att störningseffekterna på radarn ska bli så liten som möjligt.

Energimyndigheten konstaterar att projektet är angeläget då det utgör grunden för att en utökad etablering av havsbaserade vindkraftsverk ska vara möjlig. Av det av riksdagen fastlagda planeringsmålet för vindkraftsutbyggnad på 10 TWh till år 2015 uppskattar Energimyndigheten att 60 procent bör havsbaseras. En ökad etablering av havsbaserade vindkraftsverk ger ökad tillgång till förnybar el vilket indirekt kan minska till exempel klimatskadliga utsläpp.

Försvarsmakten ska aktivt deltaga i projektet samt ansvara för resultatet.

Ytterligare information:
Enhetschef Sten Åfeldt, mobil: 070-648 85 41
Handläggare Susanna Widstrand, mobil: 070-279 16 77