Skip to main content

Sverige bör vara drivande i det internationella klimatsamarbetet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:06 CET

Genom att delta och ge goda exempel i utvecklingen av flexibla mekanismer kan Sverige bidra till att lägga grunden för ett fortsatt och utvidgat internationellt klimatsamarbete. Det anser Energimyndigheten i en ny rapport som ger vägledning för hur Sverige ska agera efter att Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012.

En viktig utgångspunkt i rapporten är att Sverige bör vara pådrivande i det internationella klimatsamarbetet, inom EU och FN, och genom egna konkreta insatser främja en framtida global klimatöverenskommelse. Kyotoprotokollet är ett första viktigt steg på vägen för att minska utsläppen av växthusgaser. Efter första åtagandeperioden krävs mer långtgående reduktioner av växthusgaser.

Flexibla mekanismer är sätt att underlätta uppfyllande av åtagande med bibehållen miljöintegritet. I Kyotoprotokollet introducerades tre flexibla mekanismer, internationell handel med utsläppsrätter samt de två projektbaserade mekanismerna JI och CDM. EU:s utsläppshandelssystem är också en flexibel mekanism.

– Det finns i dag ett brett internationellt stöd för flexibla mekanismer och de används både av företag, t ex inom EUs utsläppshandelssystem, och av länder för att möta sina åtaganden under Kyotoprotokollet. Olika mekanismer kan bredda och fördjupa det internationella klimatsamarbetet, säger Ulrika Raab, projektledare på Energimyndigheten.

Etablerandet av en internationell växthusgasmarknad tillhör det viktigaste som åstadkommits genom Kyotoprotokollet. Växthusgasmarknadens fortsatta utveckling är dock osäker eftersom policybeslut om ett långsiktigt ramverk efter 2012 ännu inte har fattats.

– Sverige bör aktivt bidra till utvecklingen av en framtida klimatregim genom att stärka och stödja växthusgasmarknaden. Sverige bör också så långt möjligt agera gemensamt med andra industrialiserade länder, menar Ulrika Raab.

För mer information kontakta:
Ulrika Raab, projektledare, 016-544 20 77, 070-236 66 96
Bengt Boström, enhetschef, 016-544 20 81, 070-648 85 79