Skip to main content

Små förändringar i resursfördelningen till skolan

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:00 CEST

Kommunalisering av skolan, som skedde på 1990-talet, gav kommuner ansvar att prioritera resurser till skolan. Statskontoret konstaterar i sin rapport, Resurserna i skolan, att förändringarna i resursfördelningen varit begränsade under 1990- och 2000-talet.

Den svenska skolan har problem med sjunkande elevresultat och minskad likvärdighet. Trenden sedan mitten av 1990-talet är att spridningen mellan skolors resultat ökat markant. Även mellan kommuner har den ökat, dock i mindre utsträckning. För eleven innebär det att betydelsen av vilken skola den går i ökat. Den här utvecklingen tyder på ett större behov av förändringar i resursfördelningen till skolan.

"Kommunerna har ett instrument som de har kontroll över – som ger dem möjlighet att fördela resurser utifrån elevernas skilda behov och förutsättningar – vilket de borde utnyttja i större utsträckning än vad de gör idag," säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Spridningen mellan kommuner i kostnader per elev i grundskolan har förändrats marginellt mellan 1990-talets början och idag. Spridningen mellan kommuner i lärartäthet minskade under 1990-talet, men ökade under 2000-talet och ligger idag på samma nivå som år 1990. Kostnaderna per elev i grundskolan ligger också på samma nivå idag som vid kommunaliseringen, medan lärartätheten ligger något lägre.

Statskontoret har tagit fram rapporten på uppdrag av Utredningen om skolans kommunalisering (U 2012:09)

Läs rapporten Resurserna i skolan.

Kontakt:
Maria Wikhall, Statskontoret tel. 08-454 47 50, maria.wikhall@statskontoret.se

Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.