Skip to main content

Statskontoret: Sega gubbar? I stort sett oförändrade arbetssätt och attityder inom byggsektorn

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:06 CEST

Det har inte hänt speciellt mycket inom byggsektorn sedan Byggkommissionen år 2002 kom med sitt betänkande "Skärpning gubbar!". Det summerar Statskontoret i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Inget av Byggkommissionens förslag har lett till någon varaktig eller genomgripande förändring av sektorns arbetssätt eller attityder.

Statskontoret konstaterar också med viss oro att antalet byggfel under den gångna perioden inte ser ut att ha minskat. Fuktskador framstår här som ett fortsatt stort problem. Utvecklingen hänförs till det grundläggande problemet inom branschen - den bristande konkurrensen mellan byggföretag.

I rapporten pekar man vidare på att byggkostnaderna fortsätter öka i snabbare takt än vad som är fallet för andra konsument- och industrivaror. Samtidigt har produktivitetsökningen varit lägre än inom övrig industri.

Statskontoret konstaterar också att det fortfarande är svårt för utländska företag att etablera sig på den svenska byggmarknaden.

I drygt ett halvår har Statskontoret arbetat med att kartlägga och följa upp Byggkommissionens betänkande "Skärpning gubbar!" (SOU 2002:115). Statskontoret analyserar i rapporten, som fått namnet "Sega gubbar?", bl.a. byggkostnader och konkurrensen på byggmarknaden. De samlade bedömningarna Statskontoret gör i rapporten bygger på intervjuer och gruppintervjuer på riks- och lokalnivå med experter och företrädare för olika delar av sektorn samt egna och andras studier.

Kontakt:

Monica Rupprecht Hjort, Statskontoret tel. 08-454 46 20

Läs mer på: http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2009/200906.pdf