Skip to main content

Tydligare och mer aktiv roll för statliga myndigheter i arbetet att utveckla utsatta stadsdelar

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 14:09 CEST

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat statliga myndigheters roll i arbetet att tillsammans med kommunerna utveckla utsatta stadsdelar, s.k. urbant utvecklingsarbete. De statliga myndigheternas roll i arbetet är otydlig. Det är den övergripande slutsatsen i den rapport som Statskontoret i dag presenterar på Integrations- och jämställdhetsdepartementets konferens om urbant utvecklingsarbete i Stockholm.

 

De statliga myndigheterna medverkar i insatser med mycket varierande innehåll bl.a. trygghetsvandringar, fritidsaktiviteter för barn och unga samt behovskartläggningar. Inom ramen för arbetet bedrivs även sysselsättningsskapande projekt, ofta medfinansierade av EU-medel. Rapporten visar att det är svårt att påvisa några effektivitetsvinster inom myndigheterna som helt och hållet kan kopplas till deras medverkan i arbetet. Detta beror delvis på svårigheter att avgränsa insatserna i förhållande till myndigheternas ordinarie verksamhet, men även på att det inte finns någon redovisning av myndigheternas resursåtgång. Myndigheternas uppföljning av den egna verksamheten inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet svarar inte upp mot de krav som regeringen har ställt upp.

 

Utanför det urbana utvecklingsarbetet samverkar de statliga myndigheterna på ett flertal områden både med kommuner och med andra myndigheter. De insatser som här genomförs sammanfaller till stor del med målen för det urbana utvecklingsarbetet. På lokal nivå finns en osäkerhet om hur insatser för urban utveckling förhåller sig till myndigheternas ordinarie uppgifter.  Det finns en otydlighet om vad som kännetecknar det urbana utvecklingsarbetet.

 

-          Om regeringen anser att de statliga myndigheterna även i fortsättningen ska medverka i det urbana utvecklingsarbetet bör de ha en tydligare och mer aktiv roll samtidigt som uppföljningen av verksamheten bör skärpas, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

 

Läs mer i rapporten Urban utveckling. En utvärdering av statliga myndigheters medverkan i de lokala partnerskapen

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201020.pdf

 

 

Kontakt: Nejra Milisic, Statskontoret tel. 08-454 46 34