Mytbingo om brott & (o)trygghet i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:57 CEST

​Under våren har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige identifierat ett antal vanliga missuppfattningar, felaktigheter, alternativa sanningar och rena vanföreställningar om brott & (o)trygghet. Nu lanserar vi en mytbingo för att utmanadessa missuppfattningar.

Tryggare Sverige i Almedalen 2018 - inbjudan till seminarier, fotboll och mingel

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:40 CEST

​Seminarier varvade med fotboll och mingel, det är innehållet i Stiftelsen Tryggare Sveriges program under Almedalsveckan 2018. Under veckan arrangerar Tryggare Sverige ett 30-tal aktiviteter med fokus på bl.a. ​placemaking, ​brottsförebyggande arbete i utsatta områden, ​ordningshållning i offentlig miljö, ​sexualbrott i Sverige och ​skolan som brottsplats.

Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott - ny rapport från Trygghetskommissionen

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 10:06 CEST

I juni 2017 tillsatte branschorganisationen Svensk Försäkring en Trygghetskommission med uppdrag att, under ledning av f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt, finna nya sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. I dag presenterar kommissionen sina förslag i rapporten "Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott".

Bostadsinbrott - ett olösligt problem? Inbjudan till debattkväll 11/6 med superintendent Nicholas Davies (New Scotland Yard)

Nyheter   •   Maj 28, 2018 12:56 CEST

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 92 på Pressklubben i Stockholm den 11 juni med temat ”Bostadsinbrott - ett olösligt problem?". Under debattkvällen medverkar bland annat superintendent Nicholas Davies (New Scotland Yard).

Tio åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2018 15:33 CEST

Sverige står inför stora utmaningar vad gäller frågor som rör säkerhet och trygghet. Därför presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige idag tio åtgärder för att komma till rätta med situationen i de särskilt utsatta områdena.

Ny webbaserad säkerhetsutbildning för förtroendevalda

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 13:49 CEST

​I dag presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige och Imagine Interactive Media en ny webbaserad och interaktiv säkerhetsutbildning riktad till förtroendevalda. Utbildningen innehåller information om risker och riskmiljöer som förtroendevalda kan ställas inför, samt konkreta tips och råd på hur man som förtroendevald kan arbeta och tänka förebyggande för att minska risken att drabbas.

Sverige svämmar över av trygghetsmätningar - vad är det egentligen siffrorna visar?

Blogginlägg   •   Apr 24, 2018 15:36 CEST

Naiviteten - ett hot mot demokratin

Blogginlägg   •   Apr 23, 2018 13:15 CEST

Den politiska debatten om brottslighet och otrygghet handlar nästan uteslutande om fler poliser, ny lagstiftning, hårdare tag och behov av militären i utsatta områden. Många av de förslag som diskuteras går dock på tvärs med internationell forskning. Nu krävs en parlamentarisk förnyelsekommission för rättsstaten.

Under den senaste tiden har flera politiker konstaterat att de varit naiva när det gäller synen på brottsligheten och otryggheten i Sverige. Det gäller inte minst beträffande situationen med ett 60-tal utsatta områden med påtaglig brottslighet, stor otrygghet och parallella samhällsstrukturer.

Problemet är dock att partierna inte verkar har lärt sig särskilt mycket och att naiviteten tycks kvarstå. Det framgår inte minst av den politiska debatten som i princip uteslutande handlar om fler poliser, ny lagstiftning, hårdare tag, behov av militären i utsatta områden etc.

Eftersom det saknas en ordentlig analys av orsakerna bakom polisens problem vet vi inte ens om fler poliser är lösningen. Och hur ska vi snabbt få fram fler poliser när det tar minst fem år att rekrytera, utbilda och få ut effekt av en nyutbildad polis? Inte heller de straffskärpningar som nu föreslås kommer att få omedelbara effekter eftersom lagstiftningsprocessen är ett trubbigt vapen som tar tid. Att därefter i praktiken få landets domare att börja tillämpa straffskärpningarna kommer inte heller gå över en natt.

Ovanstående förslag går dessutom på tvärs med internationell forskning och erfarenhet där istället andra faktorer lyfts fram som viktiga i kampen mot brottsligheten. Det handlar främst om:

 • Betydelsen av en lokalt förankrad polis och arbetet med att bygga tillit och legitimitet. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är processuell rättvisa (Procedural Justice) som handlar om att polisen alltid måste vara rättvis, delaktig, transparent, opartisk och ha en öppenhet i processen.
 • Insikten om att vi inte kan ”arrestera” oss ur den aktuella situationen; brottsligheten är alldeles för omfattande. Fokus måste istället vara på att förebygga och förhindra att brott överhuvudtaget uppstår genom både sociala insatser och så kallad situationell brottsprevention. Situationell brottsprevention handlar om att minska sannolikheten för att ett brott ska begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. Exempel på sådana åtgärder är olika tekniska lösningar för att göra stöldbegärliga objekt mindre tillgängliga och attraktiva, t.ex. genom lås, larm, kameror och DNA-märkning. Andra exempel är att öka den formella och informella sociala kontrollen, t.ex. genom hur vi utformar den fysiska miljön i bostadsområden, offentliga rum och skolor.
 • Förståelsen för att brottsbekämpningen bara till en begränsad del bedrivs av polisen. Den verksamhet som slår vakt om rättssamhället kallas för ”law enforcement”. Självklart är polisen ofta den viktigaste myndigheten i detta sammanhang, men det finns även andra aktörer som är viktiga för att upprätthålla lagarna, t.ex. kommunerna.
 • Behovet av ett evidensbaserat arbetssätt, med betoning av kontextuella aspekter, d.v.s. att arbetssätten anpassas efter den aktuella situationen (bara för att en modell fungerat i Amsterdam behöver den per automatik inte fungera i Malmö). En viktig del i detta sammanhang är vikten av ”prakademiker”, dvs. personer som förstår både forskningen och de praktiska förutsättningarna.
 • Vetskapen om att vi aldrig får tala om poliser i termer av ”krigare” eller i termer som ”vi” och ”dem” (och självklart heller aldrig skicka in militär i utsatta områden).

Vad kan då göras för att vända det utsatta läge som vi hamnat i? På en övergripande nivå handlar det om tre åtgärder för att i en mer samlad form effektivisera landets förmåga att stå emot brottsligheten.

 • Tillsätt en parlamentarisk förnyelsekommission för hela rättsstaten
  Regeringen bör snarast tillsätta en parlamentarisk ”Förnyelsekommission för rättsstaten” för att klara ut hur landets samlade brottsbekämpande verksamhet ska vara beskaffad för att kunna möta dagens och morgondagens brottslighet. Viktiga frågor att besvara, med ett kritiskt tänkande som grund, är hur uppgifts- och ansvarsfördelningen ska vara mellan staten och kommunerna och vad andra aktörer, främst näringslivet, kan göra. Den moderna evidensbaserade polisforskningen måste på allvar ges möjlighet att påverka utvecklingen, till skillnad mot vad som var fallet i den nyss genomförda polisreformeringen. Andra viktiga frågor handlar om demografin, möjligheterna att få tag på kompetent personal, integrationen, den organiserade brottsligheten, internationaliseringen, terrorismen, skyddet av demokratin etc.
 • Tillsätt en särskilt genomförandemyndighet
  Efter snabb remissbehandling av Förnyelsekommissionens förslag bör regeringen tillsätta en särskild genomförandemyndighet som, vid sidan av befintliga myndigheter, tar hand om och genomför de förslag som riksdagen beslutar. En sådan genomförandemyndighet bör verka i vart fall i fem år och ska bemannas med landets främsta seniora experter, men även av de främsta utländska experterna och forskarna.
 • Inrätta en beredning för inrikes säkerhet
  Dessutom bör regeringen snarast inrätta en särskild ”Beredning för inrikes säkerhet” så att våra politiska partier ges möjlighet att, likt vad som gäller för hur den sittande Försvarsberedningen hanterar frågorna om det militära försvaret, mer långsiktigt kunna ta ställning till frågorna om hela rättsstatens förmåga. Dessa frågor måste tas om hand mycket mer professionellt av det politiska systemet för att undvika kortsiktig överbudspolitik och naivitet. Den föreslagna beredningen ska självklart noga följa arbetet i den ovan föreslagna kommissionen. Alla möjligheter att komma fram till konsensuslösningar som kan gälla över flera mandatperioder ska tas tillvara, allt för att öka förmågan att på sikt skydda landet mot brottsligheten.

Ytterst handlar dessa rättsstatsfrågor om skyddet av demokratin och vårt demokratiska styrelseskick. Det finns därför all anledning att inte enbart överlåta utvecklingen till enskilda myndigheter och myndighetschefer. Situationen är så allvarlig att frågorna måste hanteras av våra parlamentariker i samarbete med de mest erfarna experterna.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige

Under den senaste tiden har flera politiker konstaterat att de varit naiva när det gäller synen på brottsligheten och otryggheten i Sverige. Det gäller inte minst beträffande situationen med ett 60-tal utsatta områden med påtaglig brottslighet, stor otrygghet och parallella samhällsstrukturer. Problemet är dock att partierna inte verkar har lärt sig särskilt mycket och att naiviteten tycks kvarstå

Läs vidare »

​Nytt nätverk för närstående till personer utsatta för våldtäkt

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 07:25 CET

Under den senaste tiden har frågor som rör sexualbrott i allmänhet och våldtäkter i synnerhet diskuterats flitigt i den allmänna debatten. Det är bra att frågorna lyfts, men de närståendes perspektiv och deras viktiga roll för att stödja och hjälpa de direkt drabbade har försvunnit i debatten. För att fokusera på de närståendes viktiga roll startar nu nätverket ”Närstående till Våldtäktsoffer”.

Internationella Brottsofferdagen 2018 - några tankar om rättsstaten

Blogginlägg   •   Feb 22, 2018 08:49 CET

I dag den 22 februari infaller den Internationella Brottsofferdagen. Runt om i Sverige arrangeras seminarier, debatter och olika arrangemang för att uppmärksamma brottsdrabbade situation och behov. Det är emellertid viktigt att uppmärksamheten inte bara blir till retorik utan leder till konkreta förbättringar för brottsdrabbade i praktiken.

Hösten 2017 kommer gå till historien som tidpunkten då situationen för brottsdrabbade började diskuteras på allvar. Bakgrunden är förstås #Metoorörelsen som uppmärksammade sexuella trakasserier och som ledde till att ett stort antal personer med makt fått lämna sina positioner. Den utsatthet som #Metoorörelsen lyft fram ur dunklet har emellertid till stor del varit gamla nyheter, nämligen att mörkertalet vad gäller sexualbrott är stort. Med mörkertal menas de brott som inte kommer till samhällets kännedom genom att exempelvis anmälas till polisen.

Stundom refererar debattörer till Brå:s statistik över sexualbrott med argumentet att den visar en kraftig ökning av sexualbrott i Sverige. Följdfrågan är dock om det speglar en faktisk ökning. Det tråkiga svaret är att vi inte vet. Orsaken är att sexualbrottslagstiftningen genomgått stora förändringar. Som exempel kan nämnas att det före år 2005 inte betraktades som våldtäkt om den utsatta själv försatt sig i ett hjälplöst tillstånd genom att dricka alkohol och därför inte kunnat värja sig. Den främsta orsaken är dock att det skett genomgripande samhällsförändringar där en minskad tolerans gentemot denna brottstyp bidragit till en högre anmälningsbenägenhet. Dessa aspekter medför inte per definition att det inte kan ha skett en faktisk ökning. Därmed går det inte, utan en djupare analys, att uttala sig om frågan på mer än ett spekulativt sätt.

Vi ska vara nöjda över en minskad tolerans gentemot sexualbrott. Men vad händer sedan? Troligtvis kommer år 2018 rendera i ytterligare ökning av antalet anmälda sexualbrott. Kommer rättsväsendet kunna hantera denna ökning när personuppklaringen av de anmälda våldtäkterna ligger runt cirka 18 procent?

Under året som gått har Sverige bland annat skakats av ett antal uppmärksammade våldtäkter där samhället inte lyckats tillvarata den drabbades intressen.

Sverige måste bli bättre på att fånga upp de som drabbas av brott, och skydda deras rättigheter. Annars finns risken att den minskade toleransen och högre anmälningsbenägenheten enbart resulterar i ett minskat förtroende för rättsväsendet. Och i en rättsstat som Sverige bör detta förtroende vara en av samhällets grundpelare, eftersom det är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Den internationella brottsofferdagen erbjuder ett tillfälle för oss som arbetar med dessa frågor att stanna upp och fokusera på de vi arbetar för – nämligen de personer som utsätts för brott i vårt samhälle. Ta därför dagen i akt och reflektera över hur din organisation hanterar det brottsofferstödjande arbetet. Finns den kunskap, kompetens eller de riktlinjer som behövs? Och är frågorna prioriterade av ledningen? Det är enbart genom att kritiskt granska vår egen organisation och vårt eget arbete som vi kan utvecklas.

​I dag den 22 februari infaller den Internationella Brottsofferdagen. Runt om i Sverige arrangeras seminarier, debatter och olika arrangemang för att uppmärksamma brottsdrabbade situation och behov. Det är emellertid viktigt att uppmärksamheten inte bara blir till retorik utan leder till konkreta förbättringar för brottsdrabbade i praktiken.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • ythymagnusbe.linvoxadgamvaimtcrewjjln@trygkfbcgaresverighpe.orcgg
 • 08-29 20 00
 • 070-510 29 84

Om Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Adress

 • Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Crafoords väg 14
 • 104 31 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida