Skip to main content

Stiftelsen Tryggare Sverige firar elva år!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 11:17 CET

År 2008 bildades den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet var att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Verksamheten bedrivs i form av en tankesmedja utan bakomliggande vinstintresse. Vi kan nu blicka tillbaka på elva intensiva år där vi försökt att bidra till att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige.

De gångna årens arbete
Under de gångna åren har vi genomfört en rad aktiviteter för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar om seminarier, föreläsningar, utbildningar, debattkvällar och studieresor för bland annat politiker, ideellt engagerade, polis- och kommunanställda m.fl. Vi har även givit ut ett 30-tal rapporter och böcker, till exempel om trygghet i boende, om äldres utsatthet för brott och om situationen för barn och unga i skolan.

Vidare har vi tillsammans med mySafety utvecklat en gratisapp till brottsdrabbade med lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd (brottsofferappen.org). I samarbete med Göteborgs universitet, Gårdstensbostäder AB, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostads Aktiebolag samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler har vi tagit fram en trygghetsvandringsapp för att effektivisera arbetet med trygghetsvandringar samt för att stärka medborgardialogen (trygghetsvandra.org). Vi har även utvecklat en nyhetstjänst för verksamma inom trygghetsområdet (nyheter.tryggaresverige.org) samt startat ett nätverk för Sveriges brottsförebyggare i syfte att sprida nya erfarenheter och forskning inom området.

Vid sidan av olika nationella aktiviteter har vi deltagit i ett flertal internationella sammanhang, till exempel i USA, Kina, Italien och Serbien. Flera av aktiviteterna har genomförts i nära samarbete med andra organisationer (t.ex. EU, OSSE och CEPOL) där vi har haft möjlighet att beskriva situationen i Sverige inom trygghetsområdet och dela våra erfarenheter, såväl positiva som negativa.

En annan viktig del av vår verksamhet har varit att ha löpande konsultationer med brottsdrabbade och bistå dem vid kontakten med olika myndighetsföreträdare. Ett exempel på det är våra kontakter med de anhöriga till Carla Saado, som mördades i Huskvarna 2010. Efter att ingående granskat rättsväsendets agerande i samband med Carlas död upprättade vi en JO-anmälan, där vi riktar stark kritik mot hur polis och åklagare hanterat ärendet.

Stiftelsen Tryggare Sverige har också initierat ett nätverk, Plattformen Civila Sverige Mot Människohandel, för organisationer som arbetar med frågor som rör människohandel samt ligger bakom Nationella Brottsofferveckan som i år genomförs för sjunde gången (se program). Stiftelsen Tryggare Sverige har även initierat Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer, vars syfte är att närstående till de som drabbas av våldtäkt ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans kunna arbeta för att våldtäktsutsattas rättigheter ska bli tillgodosedda.

Vidare har vi under åren arbetat med trygghet- och säkerhetsfrågor på uppdrag åt bl.a. Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SKL, SL, MTR, SvFF, SHL, JM AB, Skanska, Svenska Bostäder och en rad kommuner.

Avslutningsvis vill jag å stiftelsens vägnar rikta ett stort tack till medarbetare, styrelsen och till de aktörer i form av bl.a. Företagsuniversitetet, LINK Arkitektur, Skanska, MySafety försäkringar, MTR, Tempest Security, Bankomat, CoApps, Jure förlag och Viking Line som gjort det möjligt för oss att arbeta för ett tryggare Sverige.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige

Aktiviteter 2008-2018

 • Initierat ett Viktimologiskt Nätverk i syfte att skapa ett forum där forskare, studerande, yrkesverksamma och andra engagerade inom brottsofferområdet kan mötas för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter
 • Arrangerat 96 debattkvällar på Pressklubben i Stockholm inom ramen för Viktimologiskt Nätverk
 • Initierat Nationella Brottsofferveckan som hittills genomförts sex år i rad (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) i syfte att uppmärksamma brottsdrabbades rättigheter och behov
 • Bildat en Haverigrupp med några av Sveriges ledande experter i syfte att genomföra haveriutredningar vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer för att på så sätt kunna lära av begångna misstag
 • Utvecklat en särskild applikation vid namn Brottsofferappen innehållande lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd för en rad olika brottstyper
 • Utvecklat en särskild applikation vid namn Trygghetsvandringsappen för att underlätta trygghetsvandringar och främja medborgardialoger
 • Utvecklat nyhetstjänsten nyheter.tryggaresverige.org innehållande nyheter som rör brottsdrabbades situation och rättigheter i Sverige och i världen
 • Initierat nätverket Plattformen Civila Sverige Mot Människohandel i syfte att hålla ihop och utveckla arbetet mot människohandel
 • Initierat Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer i syfte att utveckla stödet till våldtäktsutsatta
 • Initierat Nätverket för Feministisk Stadsplanering vars syfte är att utveckla kunskapen kring hur den offentliga miljön kan bli inkluderande och trygg för alla
 • Genomfört en rad kartläggningar i syfte att granska hur centrala aktörer tar sitt ansvar för brottsdrabbade. Kartläggningarna omfattar Polisen (strukturerade hot- och riskbedömningar, brott i nära relationer, våldtäkt, människohandel/prostitution), Åklagare (kontaktförbud, brott i nära relationer, våldtäkt), Socialtjänst (strukturerade hot- och riskbedömningar, våld i nära relationer, hjälp och stöd till brottsdrabbade, människohandel/prostitution), Kommuner och Landsting (våld och hot mot förtroendevalda, våldsbejakande extremism)
 • Producerat en Podcastserie som hittills publicerat 13 avsnitt med fokus på frågor som rör bl.a. brottsdrabbades situation och behov
 • Tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning för förtroendevalda med fokus på våld och hot i arbetslivet och konsekvenser av brott
 • Genomfört evenemanget Walk-Talk-and-Eat (2015, 2016) med riksdagspolitiker i syfte att diskutera frågor som rör hjälp, stöd och skydd av brottsdrabbade
 • Bildat ett Nationellt kunskapscentrum för Platssamverkan i syfte att initiera och driva platssamverkan för att skapa attraktiva, säkra och trygga platser
 • Genomfört 323 föreläsningar från Malmö i söder till Boden i norr (varav 210 st utanför Stockholm)
 • Skrivit 80 debattartiklar publicerade på DN-debatt, SvD-Brännpunkt, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, UNT, VLT, Dagens Juridik, Newsmill etc.
 • Konsultationer med brottsdrabbade i enskilda fall, inklusive upprättande av JO-anmälan beträffande hanteringen av ärendet som ledde till mordet på Carla Saado i Huskvarna 2010
 • Publicerat nio böcker – Stora Trygghetsboken (2009), Vanmakt (2010), Crime Victims (2011), Handbok för våldsdrabbade (2011), Ta din unge och spring (2012), Trygghet i fokus (2013), Från ord till handling – ett nationellt brottsförebyggande program (2014), New York – en reportageserie om kampen mot brottsligheten (2015), En Polismyndighet i tiden - ett tiopunktsprogram för framtidens Polis (2016)
 • Publicerat 29 rapporter – Årsrapporter (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Våld mot kvinnor (2010), Trygghet i boende (2010), Kontaktförbud (2011), Trygghet i kollektivtrafik (2012), Dödligt våld mot kvinnor (2013), Våld och hot inom idrotten (2013), Våld mot kvinnor (2013), Våld mot barn (2014), När samhället havererar – om dödligt våld (2014), Trygghet för äldre (2014), Våldtäkt (2015:1), Brott i nära relationer (2015:2), Våld i nära relationer (2015:3), Socialtjänstens brottsofferstödjande arbete (2015:4), Prostitution (2016:2), Trygghet i Samhället (2018:1)
 • Genomfört 95 utbildningar (Unga brottsdrabbade, Hot- och riskbedömningar, Brottsdrabbades rättigheter etc.). Av dessa har 47 genomförts utanför Stockholm
 • Medverkat vid 46 konferenser (Bok & Bibliotek, Almedalsveckan, Råd för framtiden, Skyddsmässan, Transportforum etc.)
 • Genomfört 18 studieresor – Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Wien (2017), London (2017, 2018)
 • Genomfört 49 internationella erfarenhetsutbyten (Norge, Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Holland, Italien, Belgien, Serbien, Albanien, USA, Kina, Ungern)
 • Medverkat i ca 400 artiklar samt TV- & Radioinslag (Aktuellt, Rapport, Nyheterna, Kalla Fakta, Veckans Brott, Brottscentralen, Ekot, Kaliber, SvD, DN, Sydsvenskan etc.)
 • Genomfört ett stort antal möten med strategiska viktiga personer (Rikspolischefen, Justitieministern, Inrikesministern, Jämställdhetsministern, Bostadsministern, enskilda riksdagsledamöter, regionpolismästare, landshövdingar, näringslivsrepresentanter etc.)

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.