Skip to main content

5 plus och 5 minus om gymnasieskolan i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 12:02 CEST

Stockholms stads gymnasieinspektörer har under läsåret 2002/03 besökt 16 skolor, elva kommunala och fem fristående. Nu är det dags för dem att lägga fram sin rapport.

Fem plus om gymnasieskolan i Stockholm- Eleverna i Stockholms gymnasieskolor är i allmänhet trygga, behandlar sina kamrater och personalen med respekt och blir ömsesidigt respektfullt behandlade av personalen.

- Flera gymnasieskolor och många lärargrupper arbetar mycket medvetet och framgångsrikt med pedagogiskt utvecklingsarbete för att uppnå de nationella målen.

- Det finns gott om lärare som hjälper eleverna att utveckla en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande.

- Undervisningen på många skolor och i många klassrum, främst i samhällsvetenskapliga ämnen, utmärks ofta av reflektion och problemlösning i läroplanens anda.

- Många av eleverna på stadens gymnasieskolor får en god träning i att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt.

Fem minus om gymnasieskolan i Stockholm
- Elevernas rätt att få hjälp med att förstå vilka mål de ska uppnå och vilka kunskapskvaliteter de ska bedömas efter uppfylls ofta inte.

- Bristande mål och resultatstyrning resulterar bland annat i att många lärare tolkar sitt uppdrag alltför individuellt.

- Det finns stor risk för bristande likvärdighet i betygssättningen på grund av för lite samverkan mellan lärare kring kriterierna och ett alltför begränsat samarbete mellan skolorna.

- Många skolor har otillräckliga strategier för att introducera eleverna i vad det innebär att lyckas med gymnasiestudier.

- Skolorna använder sig i alltför liten utsträckning av elevernas erfarenheter och åsikter för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Fem förslag från gymnasieinspektörerna
- Arbetsmodeller bör utarbetas för hur man på skolorna ska kunna genomföra mål- och resultatstyrning från arbetsplan till kvalitetsredovisning - och hur elevernas delaktighet i denna process ska säkras.

- Skolorna bör utveckla sin förmåga att på ett bättre sätt introducera eleverna i vad det innebär att genomföra framgångsrika gymnasiestudier.

- Skolorna bör inleda samarbete i avsikt att utveckla lärarsamverkan för att skapa ökade förutsättningar för likvärdighet i betygssättningen.

- För att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap bör en riktad kompetensutveckling genomföras både i styrsystemet och i fråga om bedömning och betygssättning.

- För att utveckla kvaliteten bör en ökad samverkan ske mellan gymnasieskolorna.

Utbildningsförvaltningen www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen

Utbildningsförvaltningen, Monica A:son Gustavsson 508 33 992